lördag 6 juni

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

11 september, 2019

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.

Vad är sambo?
Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Reglerna om sambor återfinns i sambolagen, som bland annat innehåller regler rörande sambors egendom och bodelning.
Huvudregeln är att samboegendomen ska delas mellan samborna när samboförhållandet upphör. Ett samboförhållande upplöses t.ex. när personerna flyttar isär, avlider eller då någon ingår äktenskap. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, som förvärvats för gemensamt bruk.
Tillgångar som en sambo erhållit genom testamente eller gåva med förbehåll att egendomen ska vara mottagarens enskilda ingår inte som samboegendom.
Genom ett skriftligt avtal kan parterna t.ex. avtala bort hela eller delar av reglerna om bodelning i sambolagen. Samboavtal kan upprättas före eller under samboförhållandet och ska undertecknas av båda samborna.
Om du är sambo eller funderar på att flytta ihop med din partner, är det bra att upprätta ett samboavtal för att reglera hur egendomen er emellan ska fördelas eller om bodelning inte ska ske. På så vis kan ni om ert samboförhållande skulle upphöra undvika eventuella smärtsamma och kostsamma konflikter.

Vad är semester?
Semestern är för många efterlängtad och förknippas ofta med avkoppling eller roliga aktiviteter. Den lagstadgade semestern infördes 1938 och då hade arbetarna endast rätt till 12 dagars semester. Idag har vi rätt till 25 dagar betald semester per semesterår, vilket beräknas motsvara cirka fem veckors ledighet.
Antal semesterdagar och övriga regler rörande semester regleras i semesterlagen som anger vad du som arbetstagare minst har rätt till. Reglerna i semesterlagen kan inte inskränkas. Detta innebär att du i ditt kollektivavtal eller anställningsavtal kan ha fler semesterdagar än i semesterlagen, men inte färre.
Det är viktigt att skilja på betald semester och obetald semester. För att kunna få betald semester måste du först ha tjänat in semesterlönen. Din semesterlön tjänar du in året innan du ska vara ledig. Ett semesterår löper mellan den 1 april och den 31 mars efterföljande år. Samma period året innan benämns intjänandeår. Under intjänandeåret tjänar du alltså in din semesterlön, som du sedan kan ta ut under semesteråret.
Du som är nyanställd kanske enbart har arbetat delar av intjänandeåret och har därför inte rätt till full betald semester. Du har i de allra flesta fall ändå rätt till ledigheten, s.k. obetald semester. Om du vill ta ut dina obetalda semesterdagar är upp till dig att bestämma.
Avslutningsvis kan semestern vara en tid för avkoppling och återhämtning, men ibland kan semestern kanske ha motsatt effekt genom att vissa av oss stressar med många aktiviteter, resor och besök. Jag avslutar därför med ett citat av författaren Marthe Troly-Curtin: ”Time you enjoy wasting is not wasted time.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.