lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Clarus och Credos – tydlig tro?

Bilar från A till Ö: Clarus och Credos – tydlig tro?

10 juli, 2019

Artikel. En klar och tydlig övertygelse om vilka modellnamn som är de rätta. Det kanske Kias namngivningsansvariga på nittiotalet hade. För oss andra är vägvalen dock inte lika självklara.

Det latinska ordet clarus har givit upphov till många ord i moderna språk, till exempel svenskans ”klar”, tyskans adjektiv och adverb klar, italienskans adjektiv och adverb chiaro, engelskans adjektiv clear, engelskans och franskans substantiv clarity respektive clarté (”klarhet”) samt spanskans claro, som bland annat betyder ”javisst”. Ordet clarus betyder bland annat ”klar”, ”ljus”, ”lysande”, ”framträdande”, ”ansedd”, ”berömd”, ”begriplig” eller ”tydlig”. Många fina betydelser, alltså, och således inte så oväntat som namn på en produkt, till exempel en bil. Däremot är det inte alldeles klart, tydligt och begripligt varför det var just den bilmodell som den sydkoreanska biltillverkaren Kia producerade från 1996 till 2001 som skulle få detta namn. David Lilja, PR-chef hos Kia Motors Sweden AB, har haft vänligheten att leta bland Kia-dokumenten men har faktiskt inte kunnat finna någon information alls om valet av namn. Han påpekar dock att bilen hette Credos på vissa marknader och att även detta namn kommer från latin.

Flera bekännelser?
Just formen credos förekommer inte på latin. Däremot är ordet credo ett mycket välkänt latinskt ord – så känt att det latinska ordet, som egentligen är ett verb, har lånats in i flera moderna språk och då blivit substantiv. Anledningen till att ordet fått så stor spridning är att båda de trosbekännelser som använts i kristna kyrkor – den apostoliska och den nicenska – börjar med ordet credo, som betyder ”jag tror”. Miljoner människor under hundratals år har därför fått lära sig att säga dessa ord – och naturligtvis är det det första ordet i formuleringen som fastnar mest i medvetandet. Det verb som inleder trosbekännelsen har sedan kommit att bli ett substantiv som betyder just ”trosbekännelse”. När grammatiken ändå blivit så misshandlad finns det ju inget som hindrar att substantivet sedan böjs efter de mönster som finns i de olika språk som lånat in ordet. I Svenska Akademiens ordlista anges således att det heter ett credo; i bestämd form credot och i pluralis credon. På engelska heter ”trosbekännelse” framför allt creed (ett ord som också kommer från latinets credo), men även ordet credo förekommer när man vill vara lite högtravande eller märkvärdig. Kanske är namnet Credos pluralformen av ett sådant engelskt credo?
Samtidigt som grammatiken ändrades så att verbet förvandlades till substantiv blev också betydelsen bredare (den nutida betydelse som Svenska Akademiens ordlista anger är inte ens ”trosbekännelse” utan ”trosövertygelse”). Och när ordet används på ett trosbekännelsebesläktat sätt är det numera inte bara den kristna kyrkans tro som avses utan även livsåskådning eller avsiktsförklaring i allmänhet. Det kan till exempel röra sig om ett politiskt eller ideologiskt credo eller personliga levnadsregler. Till och med när det gäller företag talas det om credo och betyder väl i dessa sammanhang snarast ”affärsidé”, ”vision”, ”löfte” eller ”åtagande”.

Lömskt likt latin
Ytterligare en ledtråd får vi av att studera Kias övriga modellnamn. Flera modeller (men långtifrån alla) har namn som börjar med bokstaven C. Under det senaste året har Bilar från A till Ö behandlat namnen Carens, cee’d och Ceed. Dessutom finns modellnamnen Capital (som bland annat betyder ”förnämst” eller ”ypperlig”), Cadenza (”kadens”), Concord (”endräkt”), Carnival (”karneval”) samt Cerato, ett namn som den australiska bilbloggen GoAuto uppger att Kia hämtat från ett grekiskt ord som betyder ”horn” och som ska symbolisera styrka, uthållighet och seger. Kan det vara så att Kia har en viss förkärlek för namn som börjar på C?
En böjelse för latinska ord i olika böjningar kan absolut skönjas, men man får vara på sin vakt. Ett modellnamn som ser ut att vara hämtat från latinet behöver nämligen inte vara det. Förra sommaren konstaterade Bilar från A till Ö att det latinska ordet carens betyder bland annat ”hållande sig fjärran ifrån” men också att denna betydelse är något som bilmodellen Carens håller sig fjärran ifrån. Modellnamnet är nämligen enligt Kia hämtat från orden car (engelska för ”bil”) och renaissance (engelska för ”renässans”). En bil för renässansresenären, alltså – inte en bil som man bör hålla sig borta ifrån. När det gäller Clarus kan Kias vägar verka outrannsakliga, men ett är i alla fall klart: namnet kommer från det latinska ordet clarus.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.