måndag 10 augusti
Sävar – en ort med framtiden för sig
Foto: Umeå kommun

Sävar – en ort med framtiden för sig

26 juni, 2019

Artikel. Bil & Bostad har redan skrivit om Holmsunds utveckling, men det finns fler samhällen utanför Umeå som är i förändring. Sävar är orten där många planer hänger på dragningen av Norrbotniabanan, ett projekt som dragit ut på tiden.
– Vilket i sin tur gjort att Sävar inte har kunnat växa de senaste åren, menar Hanna Jonsson, samhällsplanerare på Umeå kommun.

Umeå kommuns planer är att staden ska växa. Invånarantalet ska som bekant ha nått 200 000 till år 2050, en målsättning som visat sig bli en utmaning värd namnet. I centrala Umeå har förändringen varit tydlig, där nya byggnader har radats upp som björkar längs med stadens gator. Men även mindre orter spelar en viktig roll i den här planen. En av dem är Sävar, dryga två mil utanför stadskärnan, ett samhälle med cirka 3000 invånare, som har framtiden för sig av flera olika anledningar.
– En av de största fördelarna är närheten till naturen, säger Hanna Jonsson, samhällsplanerare på Umeå kommun. Det finns närhet till rekreation, samtidigt som det inte är speciellt långt ifrån Umeå. Avståndet till stadskärnan är en stor förmån då många som bor i Sävar arbetar där. Orten har även ett väldigt rikt föreningsliv som utgör mycket av dess identitet.
– En annan fördel kommer att vara Norrbotniabanan, utvecklar hon, som kommer att göra det enklare för sävarborna att resa mer hållbart.

Nya dragningar
Just Norrbotniabanan har också varit en påverkande faktor vid framtagandet av en ny översiktsplan för Sävar. Arbetet är nämligen nära koordinerat med Trafikverket, som ansvarar för planeringen av järnvägsdragningen genom orten. Aktualitetsförklaringen för planförslaget att stärka Sävars roll som en naturnära centralort gjordes 2016, något som också blev startskottet för en lång och utdragen arbetsprocess.
– Vi har under den här tiden pratat med en mängd olika aktörer, berättar Hanna Jonsson, från medborgare till myndigheter, företag och föreningar. Allt för att komma fram till vad som kan utvecklas.
– Det finns ett reservat över Sävar, fortsätter hon, som gjort att järnvägsdragningen har fått mycket uppståndelse. Den här processen har också dragit ut på tiden, vilket i sin tur gjort att Sävar inte har kunnat växa de senaste åren. Men vi upplever att Sävar, som är en närliggande ort till Umeå, måste kunna växa.
Den tidigare planen är från 1995, då trafikfrågor och utvecklingen av centrum var viktiga ärenden. Tidshorisonten sträckte sig till 2010, men den gamla planen utblickar även bortom den här tidpunkten. Problemet som uppstått är att området som omfattas i planen redan är fullbyggt.
– Det finns helt enkelt inga ytor kvar att bygga på från den utformningen som då togs fram, förklarar Hanna Jonsson, vilket var en av anledningarna att se över planen och ta fram en ny översiktsplan. Trycket är stort i Sävar. Det är många som vill bo här, och många som är från orten, som kanske vill flytta hem igen.

Engagerade sävarbor
Samrådet för det nya planförslaget var mellan 7 maj och 30 september 2018. Därefter har synpunkter sammanställts och övervägts, innan planen omarbetats utifrån rådande omständigheter. En östlig järnvägskorridor förbi Sävar fastställdes redan 2011, men det är först i sommar som Trafikverket har beslutat exakt var järnvägslinjen ska gå. Man tittade i först hand på tre olika alternativ, men valde i slutändan en central linje, genom Sävar tätort i anslutning till E4:s norra sida.
– Trafikverkets arbete med Norrbotniabanan har styrt våra förutsättningar, menar Hanna Jonsson, då vår plan utgår mycket ifrån stationsläget. Vi har helt enkelt varit tvungna att göra omtag när Trafikverket har gjort det. Vi har faktiskt arbetat om relativt mycket från den första planen som togs fram.
– Vi har mött många engagerade sävarbor, fortsätter hon. Runt 600 personer besökte oss under Sävar marknad, vilket är ganska otroligt då det bor omkring 3000 på orten. Reaktionerna har också varit ganska blandade. De vi har mött personligen har varit positiva till utvecklingen av orten. Men det skiljer sig från den skriftliga responsen vi fått, där många varit kritiska, bland annat till järnvägsdragningen. Vissa vill att orten ska växa och utvecklas, medan andra inte vill att den ska växa alls. Det här har också varit ganska väntade synpunkter.

Siktar på kraftig tillväxt
Den nya planavgränsningen omfattar tätorten, med expansionsområde i såväl nordvästlig som i sydostlig utsträckning. Inriktningen för framtiden är utvecklingen av Sävar som ett modernt stationssamhälle, med en tillväxt som överensstämmer med bebyggelseutvecklingen. I dag pågår ett bygge av ett flerfamiljshus i centrumområdet, där det också finns en detaljplan för ytterligare ombyggnationer. Fler förändringar lär vänta framöver, men under tiden fortsätter planeringen från kommunens håll.
– Det närmaste steget i arbetet blir att ta fram ett reviderat planförslag, berättar Hanna Jonsson. Huvudpunkter där kommer att vara möjligheten till ett industrispår, bland annat till Sävar såg. Verksamhetsområdet Skogforsk ska också undersökas närmare. Sedan ska vi peka ut ett större byggnadsområde, med bebyggelse i sydöstra Sävar, på andra sidan E4:n.
– Vi föreslår en kraftig tillväxt för Sävar, avrundar hon därefter, som samstämmer med kommunens övriga strategier och planförslag. Tidshorisonten för den nya översiktsplanen är 2050, samma som för kommunens övergripande tillväxtmål, där Sävar naturligtvis är en viktig del.
Trafikverket kommer härnäst att ta fram en samrådshandling för den centrala linjen. Nästa samråd beräknas kunna genomföras innan årets slut, då man hunnit presentera mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutliga planförslaget för Sävar bedöms i sin tur kunna sammanställas under andra halvan av 2020.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer