lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Chieftain – hövdingens bil

Bilar från A till Ö: Chieftain – hövdingens bil

30 april, 2019

Artikel. I en Pontiac Chieftain kanske 1950-talets jobbpendlare kände sig fria och mäktiga som hövdingar. Men för att förstå varför bilen hette hövding måste vi resa tillbaka till den amerikanska revolutionen.

När USA på 1800-talet koloniserade ”vilda västern” var det på bekostnad av de urbefolkningsstammar som redan bodde där. Hur de amerikanska urfolken – som kallades indianer – drabbades av kolonisationen har den amerikanske författaren Dee Brown (1908-2002) skildrat grundligt, bland annat i sin bok Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee. I boken berättar Brown att generalen Philip Sheridan hade fått order om att låta sina trupper döda fientligt sinnade indianer. De ”vänligt sinnade” skulle dock föras samman i läger och ”uppfostras till att leva som de vita”. Från Fort Cobb i Oklahoma skickade Sheridan 1868 bud till de fyra indianstammarna i området. Man kan säga att de fick ett erbjudande som var omöjligt att motstå: Kom till fortet och slut fred, annars kommer ni att skjutas till siste man.

Ingen bra början
I januari 1869 kom comanchernas hövding, Tosawi. För att visa sin goda vilja presenterade han sig för general Sheridan på det språk han tvingats försöka lära sig för att kunna kommunicera med kolonisatörerna. På engelska sade han: ”Tosawi, bra indian.” Sheridan ska ha svarat: ”De enda bra indianer som jag har sett har varit döda.” Philip Sheridan förnekade senare att han skulle ha sagt detta, men löjtnanten Charles Nordstrom, som varit närvarande, hävdade att detta var generalens ord. Repliken spreds senare omformulerad till ”en bra indian är en död indian”.
Påståendet är naturligtvis mycket orättvist. Det var ju inte bara döda indianer som kolonialmakten kunde karakterisera som bra indianer. Även urbefolkningsstammar som frivilligt flyttade från mark som kolonisatörerna ansåg sig behöva borde väl kunna kvalificera sig som goda indianer. Liksom de som följde kolonialmaktens lagar och som anammade kolonisatörernas seder och språk. Och något som verkligen gav ursprungsbefolkningarna tillträde till Goda Indianers krets var ju att ställa sig på rätt sida (den segrande sidan) i konflikter. När Nordamerikas vita befolkning på 1700-talet ville frigöra sig från britterna blev fiendens fiender frihetsivrarnas vänner.
En indian som på detta sätt vann de vitas hjärta var Obwandiyag (cirka 1720-1769). Han var en hövding som tillhörde stammen odawa (vars namn för övrigt givit upphov till namnet på den kanadensiska huvudstaden Ottawa). Obwandiyag ledde på 1760-talet en revolt mot den brittiska kolonialmakten. Att en urbefolkningsstam gör våldsamt uppror mot vita kolonisatörer borde väl i ”normalfallet” göra denna stam – och i synnerhet dess hövding – fruktad och hatad bland blekansiktena. Men eftersom odawa och många amerikaner med europeiskt ursprung i detta fall ville samma sak – bli av med britter som bestämde över dem – blev Obwandiyag i stället en hjälte. Amerikanerna tog honom till sitt hjärta i så hög grad att hans namn kom att användas på något som amerikanerna håller mycket kärt: bilen. En annan form av namnet Obwandiyag är nämligen Pontiac, och denna namnform blev 1926 ett bilmärke. Koncernen General Motors, som tillverkade flera olika bilmärken, tyckte då att de behövde ett nytt märke för att fylla det som ansågs vara en prismässig lucka mellan märkena Chevrolet och Oakland. Detta nya bilmärke uppkallades efter den gode indianen Pontiac.

Hövdingahuvud på huven
Men det var inte bara namnet som GM lånade från de amerikanska urbefolkningarna. Det ”indianska” framhävdes också i bilmärkets logotyp och i detaljer i bilarnas utseende. Många Pontiac-modeller hade indianer som utsmyckning på motorhuv, navkapslar eller i centrum av ratten. 1953 års Pontiac Deluxe hade ett orange, lysande indianhuvud som kylarprydnad.
I linje med att själva bilmärket uppkallats efter en stamhövding fick flera modeller namn i vilka ordet chief (”hövding”) kombinerades med olika ”förstärkningsord”: Super Chief, Star Chief och Strato Chief. Och under åren 1949 till 1954 tillverkade man modellen Chieftain, vars namn också betyder ”hövding”. Enligt Christo Datini, chefsarkivarie på GM Heritage Center, finns det inga dokument som berättar hur Pontiacs PR-personer resonerade när de tog fram namnet Chieftain.
– Men det säger sig självt att det är en fortsättning på namnet Pontiac, konstaterar han.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.