onsdag 22 januari

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven H

10 april, 2019

Artikel. Vad är hembud?
Hembud innebär en skyldighet att erbjuda en viss person eller en viss krets av personer möjlighet att köpa eller inlösa viss egendom i samband med överlåtelse av egendomen. Hembudsförbehåll är en form av överlåtelsebegränsning som finns inom flera olika rättsområden inom juridiken. Hembudsskyldighet föreligger ofta vid överlåtelse av aktier och alltid vid överlåtelse av bostadsarrende.
Hembudsförbehåll för aktier förekommer i de flesta aktiebolags bolagsordningar. I bolagets bolagsordning kan du se om de aktier som du ska köpa eller sälja omfattas av hembud eller någon annan överlåtelsebegränsning. Syftet med ett hembudsförbehåll är att göra det möjligt för aktieägarna att förhindra oönskade förändringar i bolagets ägarkrets. Förbehållet är av stor betydelse för mindre aktiebolag, där det för aktieägarna är av vikt att veta vilka som ska bli delägare i bolaget. Till exempel vill ägarna normalt inte att en konkurrent ska äga aktier i bolaget.
Ett hembudsförbehåll vid förvärv av aktier innebär att en aktieägare eller annan har rätt att lösa in en aktie som övergått till en ny ägare. Hembudsförbehållet kan avse varje äganderättsövergång, alltså inte bara köp, byte eller gåva utan även familjerättsliga fång som arv och bodelning. Den som förvärvat aktien är sålunda skyldig att erbjuda de som har lösningsrätt att köpa tillbaka aktien. Lösningsrätten vid hembudsförbehåll inträder först efter det att aktien överlåtits till ny ägare. Hembudsförbehållet hindrar inte en aktieägare att överlåta sina aktier, utan endast en skyldighet för köparen att sälja aktierna om någon aktieägare vill utnyttja sin lösningsrätt. Om personerna som har hembudsrätt väljer att inte utnyttja denna, får den nya ägaren föras in i aktieboken.
Många sommarstugor står på arrenderad mark. Vid övergång av ett bostadsarrendeavtal, vilket ofta sker i samband med en försäljning av en byggnad (”stugan”) på ofri grund, föreligger enligt 10 kap. 7 § jordabalken en obligatorisk hembudsplikt. En bostadsarrendator som vill överlåta sitt bostadsarrendeavtal måste först erbjuda jordägaren att återta arrenderätten samt att inlösa arrendatorns byggnader mot skälig ersättning. Arrendatorn måste alltså skriftligen hembjuda arrendestället till jordägaren innan det kan säljas till någon annan. Det är mycket viktigt att hembudsskyldigheten iakttas – arrendatorn kan annars förlora sin arrenderätt.
Hembudsplikten gäller dock inte om arrenderätten övergår genom bodelning, arv eller testamente. Om till exempel arrendatorn avlider behöver alltså inget hembud ske för att arrendatorns arvingar ska få överta arrenderätten.
Sammanfattningsvis innebär begreppet hembud en skyldighet att erbjuda annan person möjlighet att inom viss tid lösa den egendom som är föremål för överlåtelse.
Beträffande investeringar i aktier och annan egendom avslutar jag med ett citat från Warren Buffett: ”Investera mest i dig själv. Du är din största tillgång.”

Vad är hushållning och hållbarhet?
Att miljöfrågor idag är viktigare än någonsin håller nog de flesta med om. Den viktiga miljö- och hållbarhetsaspekten återfinns även i vår lagstiftning, till exempel i miljöbalken och årsredovisningslagen.
I miljöbalken finns särskilda hushållningsregler som anger hur olika mark- och vattenområden ska användas. Våra stora orörda mark- och vattenområden ska så långt som möjligt skyddas från exploatering av företag eller andra ingrepp, samtidigt som det moderna samhället har utvecklingsbehov som också måste tillgodoses.
När flera önskar exploatera samma geografiska område kan intressena i bästa fall samexistera. Exempelvis kan en vindkraftpark tillåtas samtidigt som en samebys rennäring kan fortsätta i området. Om det inte är möjligt krävs att en avvägning görs där domstol, kommun eller myndighet bestämmer hur området bäst kan komma till användning. Hushållningsreglernas syfte är att vägleda hur dessa avvägningar ska göras mellan olika intressenters önskemål att nyttja mark och vatten för till exempel industri, energiproduktion eller kommunikationer.
Det finns vissa intressen som anses ha särskild betydelse, så kallade riksintressen, för bland annat rennäring, friluftsliv och energiproduktion och som ska ges företräde framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska avgöras. Det förekommer att ett område bedöms ha särskild betydelse för mer än ett riksintresse. Om intressena inte kan samexistera ska företräde ges till vad som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av mark- och vattenområdet.
I den hållbara andan kan noteras att större aktiebolag numera, enligt årsredovisningslagen, ska upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Hållbarhetsrapporten kan till exempel innehålla information om koldioxidutsläpp, elförbrukning, tjänsteresor, förbrukningsmaterial, företagets kriterier vid val av leverantörer och andra avtalsparter. Om du ska träffa avtal med ett större aktiebolag kan du genom hållbarhetsrapporten få information om dess hållbarhetsarbete.
Jag avrundar med kloka ord av den romerske kejsaren Marcus Aurelius Antoninus (121-180): ”Ingenting är ont som sker i samförstånd med naturen” samt tipset att se och lyssna när Naturen talar genom Julia Roberts som Moder Jord på https://youtu.be/WmVLcj-XKnM.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer