Svenskarna vill att fler nedskräpare ska straffas

En undersökning gjord av SIFO på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), visar svenska folkets inställning till nedskräpning. Frågorna har handlat om dagens nedskräpningssituation, vad nedskräpningen beror på och synen på bestraffning.

FTI är den organisation som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar vid landets återvinningsstationer, vilket även innefattar skötsel och städning. Nedskräpning vid återvinningsstationer har för FTI varit ett återkommande problem. För att få en bredare kunskap om orsakerna bakom nedskräpning, har man valt att ställa allmänna frågor om svenska folkets syn på nedskräpning.

Tydlig skillnad mellan åldrarna
I undersökningen ställdes frågan: ”Hur tycker du att nedskräpningen har förändrats under de senaste tio åren?”. Hela 58 % av de tillfrågade ansåg att nedskräpningen ökat, medan endast 15 % ansåg att den hade minskat. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan åldrarna. Äldre personer och framför allt äldre kvinnor anser i högre grad att nedskräpningen ökat. I gruppen kvinnor mellan 50 och 64 anser hela 73 % att nedskräpningen ökat.
Som de främsta orsakerna till varför nedskräpningen ökat anges en förändrad inställning/attityd (50 %), samt att folk är bekväma av sig (33 %). Några anser att nedskräpningen ökat p g a att det finns för få papperskorgar (11 %). Bland yngre män medger 79 % att de skräpar ner.
På frågan, ”Hur ofta händer det att du själva skräpar ner genom att slänga skräp, cigaretter eller liknande på gatan eller i naturen?” svarade 61 % av de tillfrågade att de aldrig skräpar ner, medan 38 % faktiskt medger att det händer att de skräpar ner (ganska sällan 34 %, ganska ofta 3 % och mycket ofta 1 %). Inte oväntat är det gruppen yngre män, 15-29 år, som oftast skräpar ner.
Hela 79 % i denna grupp medger att det händer att de skräpar ner. Svenska folket svarade även på två frågor om deras syn på bestraffning av nedskräparna: ”Tror du att nedskräpningen skulle minska om böterna ökade kraftigt?” Av de tillfrågade trodde 48 % att nedskräpningen skulle minska, medan 45 % trodde att nedskräpningen inte skulle minska om böterna ökade kraftigt.

Fler borde bötfällas
Därefter ställdes frågan: ”Idag bötfälls ca 150 personer per år för nedskräpning i naturen och på gator och torg. Tycker du att fler borde bötfällas?” Av de tillfrågade anser 68 % att fler borde bötfällas, medan 23 % inte anser att fler än idag borde bötfällas. En slutsats man kan dra av dessa svar är att svenska folket klart anser att fler personer borde bötfällas för nedskräpning, men att man är osäker på om bötesbeloppet behöver höjas.
Nedskräpning vid återvinningsstationerna har minskat
– Under den senaste tiden tycker vi oss se en tydlig trend, vad gäller nedskräpning vid återvinningsstationerna, säger John Strand, VD, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Nu ser vi hur nedskräpningen minskar i kommun efter kommun. Framförallt ser vi att invånarna i de små kommunerna skräpar ner mindre än vad man gör i de större. Kanske kan vi, genom vårt lyckosamma arbete, inspirera landets kommuner i deras arbete mot nedskräpning på gator och torg. (Källor: FTI & SIFO)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!