Foto: sxc

Översvämningar numera vardag

De stora mängder regn som drabbat delar av Sverige i sommar, nu senast Umeå, har orsakat stora skador på många bostadshus. När översvämningen väl är ett faktum är det svårt att stoppa vattenmassorna men det finns saker att göra för att begränsa skadorna.

I Sverige orsakas översvämningar främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning. Den naturliga årstidsväxlingen gör att höga vattenflöden och mindre översvämningar återkommer regelbundet i de norra delarna av landet i samband med snösmältningen.

Hela året i söder
Översvämningar som orsakas av stora regnmängder förekommer i norra Sverige främst under sommaren eller hösten, medan de i södra Sverige kan inträffa under större delen av året.
– Det är inte längre ovanligt att vi drabbas av översvämningar några gånger per år och med den klimatförändring vi står inför kommer det säkert att bli vanligare, säger Ingrid Flarup, skadechef Privat på Länsförsäkringar Skåne. Från vår sida gör vi vad vi kan för att påverka kommunernas beredskap och vi försöker också få dem att inte bygga nytt på låglänt terräng eller nära vattendrag. Idag går det att förutse vilka områden som kommer att drabbas om det blir översvämning.

Riklig snötillgång och regn
Kraftiga översvämningar orsakas ofta av en kombination av olika faktorer.
Vid stora vårflöden som orsakas av riklig snötillgång under vintern, ökar risken för översvämning om snösmältningen också sker senare än normalt och är intensiv och snabb på grund av hög lufttemperatur.
I landets norra delar medför detta ofta att snön smälter samtidigt i fjällområden och i lägre belägna skogsområden så att fjällflod och skogsflod går samman och ger höga flödestoppar. Om det dessutom faller regn i samband med snösmältningen ökar översvämningsrisken ytterligare.
Markfuktigheten har avgörande betydelse för vilken effekt stora regnmängder får på vattenflödet.

Vattnet kan magasineras
Om marken är torr kan ofta stor del av regnet magasineras i marken, men är marken redan vattenmättad på grund av långvarigt regn eller snösmältning, ökar flödena i vattendragen snabbt.
På odlingsjordar kan tjäle lokalt påverka infiltrationsförmågan så att vattenlagringen i marken minskas. Ofta är det kraftiga regn under flera dygn som utlöser svåra översvämningar. Översvämningar kan också orsakas av isdämning i älvar. I Torne älv är det vanligt med isproppar och översvämningar i samband med islossningen.

Katastrof om dammar rasar
Vid låglänta kuster, exempelvis vid Helge ås mynning i Kristianstad, kan högt havsvattenstånd försvåra översvämningsproblemen vid höga flöden. De mest katastrofala översvämningarna inträffar om dammbyggnader rasar. Sverige har endast drabbats av ett fåtal dammbrott, varav det största inträffade 1985 vid Noppikoski i Dalarna. (Källor: Länsförsäkringar & SMHI)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!