Bättre stadsmiljö med färre varutransporter

Bra planering av varutransporter kan minska koldioxidutsläpp, ge en tryggare miljö och skapa bättre framkomlighet för gående och cyklister. — Det finns stora vinster att göra, säger Per Lundequist, näringslivsstrateg i Uppsala kommun, som är en av deltagarna i projektet Den goda staden.

Varudistributionen är nödvändig för att en stad ska fungera. Utan den fanns det inga plagg i klädaffärerna, ingen mat i skolorna och inga mediciner på apoteken.
— När vi pratar om stadsmiljö tenderar godstransporter tyvärr ofta att falla bort ur diskussionerna. Men det är viktigt att beakta den här typen av frågor. Vi måste säkra framkomligheten och hitta nya effektiva lösningar, säger Per Lundequist.
I delprojektet Varuförsörjning i city och staden som helhet sätter Den goda staden fokus på möjligheterna att med små åtgärder skapa en bättre stadsmiljö. Projektet har pågått sedan 2006 och är nu inne i sin slutfas. En slutsats är att de företag och myndigheter som beställer varuleveranser har en viktig roll.

Samarbete förenklar logistiken
Genom samarbete kan varutransporterna bli färre, samtidigt som körsträckorna blir kortare.
— Logistiken är komplex, men det går att förenkla den, säger Per Lundequist.
Parallellt med Den goda stadens delprojekt Varuförsörjning i city och staden som helhet har Uppsala drivit ett pilotprojekt för samordnad varudistribution i den kommunala verksamheten. Kommunen införde en modell, där varje leverantör fick lämna varorna till kommunens centralförråd. Kommunen svarade därefter själv för att transportera varorna till slutdestinationerna. På så vis kunde skolor och andra mottagare få alla varor genom en enda veckoleverans.
Resultatet blev slående:
— Vi fick ner koldioxidutsläppen från godstransporter med 30 procent, vilket var mer än vi hade förväntat oss.

Bättre luft och framkomlighet
Förutom att luften blev bättre, minskade bullret och trafikanterna upplevde att miljön blev tryggare. Framkomligheten i staden blev generellt bättre, något som också kom gående och cyklister till godo.
— Behovet att skjutsa barnen till skolan minskade. Fler började gå eller cykla till skolan vilket i sin tur förbättrar miljön ytterligare, säger Per Lundequist.
Han menar att Uppsala kommuns exempel bör kunna tas efter av andra kommuner. Men även privata företag utan tillgång till ett gemensamt förråd kan samordna transporter.
— Många gånger finns det dominerande leverantörer, till exempel av frukt och grönsaker, och då kan man samordna just de transporterna.
Den goda staden konstaterar i sitt delprojekt att ökad kunskap om andra städers lösningar för effektivare godstransporter är viktigt för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. En annan lärdom från projektet är att samverkansforum, där alla parter upplever sig ha något att vinna på effektivare godstransporter, är en nyckel till framgång.
Källa: Trafikverket

Fler Artiklar
Klicka och läs!