Advokaten Agneta: Om valet

Hej Agneta, Snart är det dags för riksdagsval och det talas mycket om demokrati just nu. Jag har funderat på hur valet fungerar juridiskt. Vad har Sverige egentligen för lagar och regler som styr valförfarandet? Får jag som inte är svensk medborgare rösta? Hälsningar, Abdullah

Hej,
Tack för din fråga angående det kommande valet och dess reglering.
Att det hålls fria och allmänna val är en av grundstenarna i en fungerande demokrati. Ordet demokrati kommer ursprungligen från grekiskan och betyder just folkstyre.
I regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, anges att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Av regeringsformen framgår också att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, vilket brukar kallas folksuveränitetsprincipen.
Att makten utgår från folket innebär, i Sverige, att folkstyret sker genom vår rätt att rösta i val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Det finns sammanlagt fyra allmänna val i Sverige. Dessa är val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt Europaparlamenten.
Valen i Sverige hålls vart fjärde år den andra söndagen i september. Om du inte kan rösta på valdagen den 9 september kan du förtidsrösta från och med den 22 augusti. Valet till Europaparlamentet hålls däremot endast vart femte år och då i juni. Du kanske minns valet år 2014 som kallades för ”supervalåret”, eftersom alla fyra val inföll under samma år.
Valen sker genom att alla röstberättigade får lägga sin röst på ett parti. Det finns möjlighet för den som vill att även lämna en särskild personröst. Personrösterna bestämmer vilka kandidater inom ett parti som ska få tillträda partiets platser. Det går därför endast att rösta på personer som tillhör ett politiskt parti. För att kunna bli invald på personröster i riksdagen måste en kandidat ha fått så många personröster att de motsvarar minst fem procent av partiets röster i en valkrets.
Det förekommer personer i de folkvalda församlingarna som saknar tillhörighet i något parti, så kallade politiska vildar. Den situationen kan uppstå om personen lämnar partiet efter att denne redan har valts in i församlingen.
I lagstiftningen har partiernas verksamhet till stor del lämnats oreglerad eftersom principen om fri opinionsbildning är mycket viktig att bevara. Det finns däremot en spärr som gör att ett parti måste få minst fyra procent av rösterna, alternativt tolv procent av rösterna i en viss valkrets, för att få ta plats i riksdagen. I riksdagen finns 349 platser som fördelas efter valresultatet.
Alla som har rösträtt får delta i valet. För att ha rösträtt krävs att du senast på valdagen har fyllt 18 år. Rösträtt till riksdagen kräver även att du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
I valen till fullmäktige i Umeå kommun och Västerbottens läns landsting får röstberättigade kommunmedlemmar delta för att utse ledamöter, som beslutar i vissa frågor på lokal och regional nivå. För att få rösta i kommun- och landstingsvalen krävs inte att du är svensk medborgare, men däremot att du är folkbokförd i kommunen och landstinget. Personer som inte är medborgare i EU, Island eller Norge måste dessutom ha varit folkbokförda i Sverige tre år i rad innan valdagen. Om du uppfyller ovan angivna förutsättningar har du rätt att rösta vid val till fullmäktige i Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.
Sveriges allmänna val ska vara fria, hemliga och direkta. Att valen är fria innebär att var och en har rätt att rösta på valfritt parti utan att utsättas för någon form av tvång. Det allmänna ska inte påverka valet på annat sätt än att möjliggöra valets genomförande, exempelvis genom att se till att det finns vallokaler, valsedlar och röstmottagare. Den som försöker hindra en omröstning, förvanska dess utgång eller på annat sätt otillbörligen inverka på den kan dömas för otillbörligt verkande vid röstning. Exempel på sådant otillbörligt beteende är om en person skulle rösta flera gånger eller under falskt namn.
Valets hemlighet består i att det är otillåtet att försöka få fram information om hur någon har röstat på annat sätt än genom att personen frivilligt berättar det. Exempelvis är det förbjudet att utöva påtryckningar eller använda övervakningsutrustning för att försöka få fram hur någon röstat. Ett sådant handlande kan medföra att personen kan dömas för brott mot rösthemlighet till böter eller fängelse. Direkta val betyder att det är folket som utser riksdagens ledamöter utan någon mellanhand.
Det är lätt att se fria och allmänna val som en självklarhet. Allt sedan demokratins tillkomst i Grekland har många människor vigt sina liv för densamma och rätten att rösta. Det är viktigt att aldrig ta demokratin för given. Enligt organisationen Freedom House, som varje år mäter demokratins utveckling i världen, var 2017 det tolfte året i rad som antalet länder där demokratin försämrats fler än antalet länder där demokratin gått framåt.
Vi som har fått rätt att rösta bör delta i höstens val till riksdag, kommun och landsting. De politiska beslut som fattas i våra folkvalda församlingar berör oss alla och genom att rösta, oavsett hur, deltar du i demokratin, folkstyret.
Jag avslutar med ett citat från John F Kennedy. Demokrati är den mest högtstående regeringsformen, ty den är baserad på respekt för människan som en förnuftig varelse.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!