Advokaten Agneta: Om hundar i varma bilar

Hej Agneta! Jag är bekymrad över att så många lämnar sina hundar i bilar, särskilt nu när det är varmt och solen skiner. I USA vet jag att det är förbjudet i vissa delstater. Vad gäller i Sverige? Får man lämna hunden i bilen? Med vänlig hälsning, Eivor

Hej!
Tack för din fråga. Vi känner säkert alla till att det kan bli väldigt varmt i bilen på sommaren, men år efter år rapporteras det ändå om hundar som lämnats ensamma i varma bilar. Temperaturen i bilen stiger mycket snabbt. Det räcker inte att lämna något fönster i bilen öppet för att hunden ska få svalka.
Hundar lider dessutom mycket mer av värmen, eftersom de inte kan svalka sig genom att svettas som vi människor gör. Hundar reglerar främst värmen genom munnen, det vill säga genom att flåsa. Höga temperaturer i bilen kan leda till överhettningsskador hos hunden, till exempel inre skador på hjärna, hjärta, tarmar, lever och njure. I värsta fall leder överhettningen till att hunden avlider. Enligt Agria avlider sju hundar varje år av värmeslag. Det är därför viktigt att vara väl medveten om de tråkiga konsekvenserna som kan uppstå av att lämna din hund i bilen.
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter är det förbjudet att lämna ett djur utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras kunna överstiga +25 grader eller understiga -5 grader inne i bilen. Svenska Kennelklubben har undersökt hur varmt det blir i en bil som står parkerad i solen. Resultatet visade att en utomhustemperatur på +21 grader medförde en temperatur på +39 grader i bilen redan efter en timme, detta trots att två fönster var nedvevade. Enligt polisen i Örebro kan det vid en solig dag med en temperatur på +23 grader bli +62 grader i bilen.
En vanlig svensk sommardag är det med andra ord fråga om synnerligen korta stunder som en hund, eller andra djur, får lämnas i bilen utan tillsyn. Tänk också på att även en bil som parkerats i skuggan plötsligt kan bli mycket varm, då solen rör sig snabbt. Att bryta mot Jordbruksverkets föreskrift är straffbart enligt Djurskyddslagen, varvid den som lämnat hunden i bilen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Om det kan visas att hunden blivit lidande på grund av den varma bilen kan hundägaren även ha gjort sig skyldig till brottet djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken. Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i upp till två år. Vilket straff som utdöms i det enskilda fallet beror på hur oaktsam djurägaren varit samt hur mycket det kan antas att djuret lidit. För att dömas för djurplågeri krävs att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen har utsatt djuret för lidande. Att djuret otillbörligen utsatts för lidande innebär att straffansvar inträder om ett djur har utsatts för lidande genom en handling eller underlåtenhet som inte kan anses berättigad av ett godtagbart intresse. Om någon har utsatt ett djur för lidande döms personen normalt för djurplågeri istället för brott mot Jordbruksverkets föreskrift och Djurskyddslagen.
I rättspraxis har en djurägare fällts för djurplågeri när han lämnat sin hund i en varm bil i drygt 45 minuter. Domstolen ansåg att djurägaren, som hade varit hundägare i flera år, varit väl medveten om riskerna med att lämna hunden i bilen och därigenom varit grovt oaktsam. Det vägdes även in att det inte hade inträffat några oväntade eller stressande omständigheter som i någon mån hade kunnat ses som ursäktande för djurägaren.
När en hund blir lämnad i en bil kan allmänheten ha rätt att ingripa om djuret far illa, vilket kan vara tillåtet enligt regeln om nöd i 24 kap. 4 § brottsbalken. Nöd föreligger till exempel när fara hotar liv eller hälsa. Att krossa en ruta är i normalfallet olagligt, det vill säga skadegörelse enligt 12 kap. 1§ brottsbalken. Du fälls dock inte för skadegörelsen om du krossat rutan av nöd. Nödregeln innebär att du som privatperson i vissa undantagsfall kan ha rätt att krossa ett fönster på bilen om du ser en hund som lider svårt. Det räknas då som nöd eftersom du begått handlingen i syfte att rädda hunden i bilen från allvarlig skada eller från att avlida.
Sammanfattningsvis lämna inte hunden ensam i bilen, eftersom det för hunden kan bli en dödsfälla. Om du ser en hund i en bil en varm sommardag kontakta då ägaren. Du kan förhoppningsvis få kontakt med ägaren genom bilens registreringsnummer och kontakt med Transportstyrelsen. Om du inte får tag på ägaren, kontakta polisen innan du agerar. Notera bilens registreringsnummer, klockslag och om det finns någon lufttillförsel till hunden. I bästa fall kan polisen hjälpa till med att bedöma situationen och eventuellt krossa rutan. Om polisen inte är tillgänglig, känn efter om bildörren är öppen. Om hunden bedöms vara i livsfara kan du enligt nödbestämmelsen slå in rutan. Det bör betonas att för att nödrätt ska föreligga ska det vara en akut och överhängande fara för hunden. Det är bra om du kan bevisa med till exempel vittne, foto och försök till telefonkontakt att hunden faktiskt var i nöd till undvikande av anmälan om misstänkt skadegörelse eller påstående om försök till stöld.
Avslutningsvis ta väl hand om hunden, människans bästa vän, i sommarvärmen!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!