Fuktigare klimat ökar risken för hussvamp

Det allt varmare klimatet i Sverige bidrar till en ökning av den mest fruktade skadegöraren av byggnader – Serpula lacrymans. Äkta hussvamp kan inom loppet av några månader totalförstöra ett helt golvbjälklag, men behöver kalk och fukt för spridas. När den väl fått fäste i ett hus kan den också skapa egna förutsättningar för spridning och därmed även angripa torrt virke.

– Hussvampen kan ligga latent i de flesta trähus och väntar på rätt förutsättningar för att bryta ut. Det är därför svampangrepp ofta inträffar efter att huskonstruktionen har förändrats på något sätt, exempelvis vid renoveringar där man byter ytskikt samt tilläggsisolerar och byter värmekälla, vilket kan medföra att fuktigheten förändras i husgrunden, säger Leif Eriksson, skadeingenjör på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
Den äkta hussvampen, Serpula lacrymans, angriper husdelarna närmast marken i första hand. Svampen växer maximalt vid 30 till 40 % fuktkvot i virket och + 20 till +21° C men den utvecklas och sprider sig genom de långa vita mycelietrådarna ner till temperaturer under +-0° C och även vid lägre fuktkvoter. Hussvampen kan själv tillföra fukt till en byggnad och på så sätt skapa sina egna förutsättningar för sin spridning. Den växer snabbt vid rätt förhållanden, ända upp till 6 millimeter per dygn.
– Det kan bli oerhört kostsamt att sanera och i värsta fall riskerar drabbade husägare att förlora sin bostad till den mycket aggressiva brunrötesvampen. Sanering sker genom att skadat virke och intilliggande friskt virke byts ut. Även orsakerna till fuktangreppen måste givetvis elimineras, fortsätter Leif Eriksson.

Ingen konkret statistik
Svampförekomst kan upptäckas i tid. Virket spricker mycket karaktäristiskt i fyrkantsmönster och ser ut som förkolnat virke på grund av svampens svartbruna färg. Sporerna tränger upp genom golvspringor och lägger sig som utspridd kanel på golvet. Angreppens omfattning bestäms genom provtagning och analys. Det finns ingen konkret statistik över hussvampens omfattning i Sverige men mikrobiolog Bengt Wessén har sett en ökning på över 10 procent de senaste åren.
– När vi får in ett fall analyserar vi det angripna träprovet med sporer och trådar för att bestämma typ av svamp, ålder och orsak. Hussvampen ser ut att öka och sprida sig runt om i Sverige och vid extrema fall har man till och med blivit tvungna att bränna ner hela hus, berättar Bengt Wessén, mikrobiolog på Pegasus Lab.

Vanligare i södra Sverige
De ökade antalet upptäckta fall av hussvamp kan till viss del bero på att hus besiktas allt noggrannare och oftare men flera experter tror också på en faktisk ökning. Danmark och södra Sverige har drabbats hårdare på grund av det varmare och fuktigare klimatet. (Källa: Trygg-Hansa)

RÅD OCH TIPS:
• Inspektera alla utrymmen i ditt hus för att upptäcka eventuella angrepp i god tid
• Undvik täta vrår i exempelvis källare och vindsutrymmen
• Se till att regnvatten och hängrännor leds bort från huset
• Undvik att förvara virke eller täckande material direkt på fuktiga källargolv
•Täck för skorstenen för att undvika fukt

ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!