Advokaten Agneta: Om lojalitetsplikten i anställningsavtal

Hej Agneta! Jag driver ett mindre företag med ett fåtal anställda. Vi har en anställd som talar illa om kollegorna och en medarbetare har blivit ledsen. Den anställde är även kritisk mot mig som chef och vår arbetsplats. Jag är orolig att beteendet gör att vi förlorar intäkter. Får en anställd bete sig så här? Med vänlig hälsning, Kjell

Hej,
Tack för din fråga. En arbetstagare har en långtgående lojalitetsplikt mot dig som arbetsgivare. Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande är en grundläggande förpliktelse som följer av anställningsavtalets natur. Lojalitetsplikten gäller i anställningsförhållandet, oavsett om den finns omnämnd i ett skriftligt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal.
Arbetstagarens lojalitetsplikt innebär att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och inte får vidta handlingar som kan skada arbetsgivaren. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende.
En del av arbetstagarens lojalitetsplikt som kan verka självklar men ändå bör nämnas är att arbetstagaren är skyldig att genomföra en fullvärdig arbetsprestation. Arbetstagaren ska visa omsorg och varsamhet i arbetet. Innebörden av uttrycket beror på vilken typ av arbete som ska utföras, till exempel en polis, ett butiksbiträde, en statstjänsteman eller en IT-konsult.
I arbetslivet har IT-användning gjort det möjligt att arbeta på annan tid och plats. Arbetstagaren har fått ett allt större eget ansvar för att arbetsuppgifterna genomförs. Det innebär till exempel att arbetstagaren normalt inte för privata ändamål kan surfa på internet eller sociala medier, om det inverkar negativt på arbetstagarens möjlighet att leverera en fullvärdig arbetsprestation. En helt annan sak är om surfandet sker yrkesmässigt för arbetsgivarens räkning.
Arbetstagarens lojalitetsplikt innefattar även andra förpliktelser utöver själva genomförandet av arbetet. Arbetstagaren får inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Det innebär att en arbetstagare inte, direkt eller indirekt, får arbeta eller ha uppdrag för företag som konkurrerar med arbetsgivaren.
Arbetstagaren får inte heller ha bisysslor som kan komma i konflikt med arbetsgivarens intressen. Arbetstagare som tänker åta sig uppdrag av mera omfattande slag bör därför först samråda med arbetsgivaren och få godkännande till bisysslan.
På grund av lojalitetsplikten får arbetstagaren inte framföra illojala uttalanden, osanna eller djupt kränkande beskyllningar mot arbetsgivaren. Arbetstagaren bör därför vara försiktig med att framföra kritik mot arbetsgivaren, som i det enskilda fallet riskerar att skada arbetsgivaren och därför kan utgöra ett brott mot lojalitetsplikten.
Arbetstagaren har på grund av lojalitetsplikten även en tystnadsplikt, det vill säga får inte yppa uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse inte sprids och som riskerar att skada arbetsgivaren eller dennes verksamhet. Arbetstagaren ska därför vara diskret när det gäller arbetsgivarens angelägenheter om till exempel prissättning, datasystem, marknad, kunder, undersökningar, driftsförhållanden eller andra interna affärsangelägenheter. I sammanhanget bör lagen om skydd för företagshemligheter nämnas, vilken föreskriver att en anställd kan bli skadeståndsskyldig och/eller straffas om hen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren.
Lojalitetsplikten innebär också att arbetstagaren inte får kränka sina kollegor. Det bör noteras att även arbetsgivaren har en lojalitetsplikt mot sina anställda, vilket till exempel innebär att om det framkommer att det förekommer mobbning eller kränkningar på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att utreda och hantera situationen.
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön, som brukar delas in i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö är exempelvis arbetsplatsens utformning såsom belysning, luftkvalitet, ventilation, buller och inredning. Psykosocial arbetsmiljö handlar om arbetstagarens upplevelse och tolkning av sin arbetssituation utifrån samspelet mellan medarbetarna på arbetsplatsen. Exempel är negativ stress, dåligt arbetsklimat, konflikter, trakasserier eller oro.
Om arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten är det ett brott mot anställningsavtalet och arbetstagaren riskerar att bli uppsagd på grund av personliga skäl. Om brottet är grovt kan åsidosättandet av lojalitetsplikten utgöra grund för avskedande av arbetstagaren.
Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar för en trivsam arbetsplats, men huvudansvaret vilar på dig som arbetsgivare. Problemet med arbetstagaren, som kränker, kritiserar och är illojal måste du som arbetsgivare ta tag i och försöka lösa på bästa sätt för samtliga anställda och företaget. Du som arbetsgivare bör tala med arbetstagaren om att agerandet på arbetsplatsen inte är acceptabelt och dokumentera samtalet.
Till dina samtal noterar jag ett citat från den danske affärsmannen Knud Overö (1922-2012), ”Att leda är att lyckas genom andra”, samt ett citat från författaren Thomas Browne (1605-1682), ”Ingen människa har rätt att klandra eller fördöma en annan. I själva verket känner vi inte någon annan på riktigt”. Om du inte skyndsamt får bukt med problemen bör du kontakta en advokat eller någon annan som är kunnig i arbetsrätt. Lycka till!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!