Advokaten Agneta: Om olika företagsformer

Hej Agneta, Jag och en vän har frisersalong i varsin enskild firma. Nu funderar vi på att driva frisörverksamheten i ett gemensamt företag. Vi är dock osäkra på vilken företagsform vi ska välja. Vad är det för skillnader mellan olika typer av företag? Hälsningar, Beatrice

Hej,
Tack för din fråga. Innan ni startar ett gemensamt företag är det klokt att fundera över vilken företagsform ni vill ha.
Ni bedriver idag enskild näringsverksamhet. Företaget är inte en egen juridisk person, utan det är du med ditt personnummer som är företaget. Du är personligen ansvarig för alla skulder, oavsett om skulden avser något privat eller i företaget. Att bedriva näringsverksamhet i enskild firma medför betydande risker för dig personligen, då din privatekonomi direkt påverkas av hur näringsverksamheten går. Kan du inte betala skulderna finns det risk att du försätts i personlig konkurs och ditt hus eller andra tillgångar säljs, eftersom näringsverksamheten inte är skild från din privatekonomi.
Nedan behandlas tre företagsformer som är vanliga i Sverige: aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, vilka alla är så kallade juridiska personer. En juridisk person har lagstiftaren tillskapat. Den juridiska personen kan identifieras med ett organisationsnummer, kan ingå avtal och föra talan i domstol.
Aktiebolag har funnits länge i Sverige, alltsedan år 1848 då det behövdes riskvilligt kapital för industrialiseringen. Det finns drygt 300 000 aktiebolag. Reglerna om aktiebolag finns i aktiebolagslagen. Det finns dels publika aktiebolag vars aktier handlas med på en marknadsplats, dels privata aktiebolag. Aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kronor i privata aktiebolag och minst 500 000 kr i publika aktiebolag.
Utmärkande för aktiebolaget är i princip frånvaron av personligt ansvar. Ett aktiebolag är en juridisk person med en från ägarna åtskild ekonomi. Detta innebär att aktiebolaget – och inte dess ägare – svarar för skulder som uppstår hos bolaget. Därför riskerar aktieägarna som huvudregel aldrig att förlora mer än vad de betalat för aktierna i bolaget. I vissa fall kan personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder uppkomma, vilket jag skrivit om i Bil & Bostad i juni 2017, som du även finner på www.nywa.nu.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för aktiebolagets organisation och förvaltning. Styrelsen leder och planerar företagets verksamhet samt tillser bolagets ekonomi. Aktieägarna får vid bolagsstämman information om bolaget och beslutar om bolagets balans- och resultaträkning, styrelse och vinstutdelning med flera frågor. Styrelsen företräder bolaget och utser bolagets verkställande direktör (”VD”), som ska sköta bolagets löpande förvaltning, det vill säga normala ärenden i den dagliga verksamheten. VD är operativ och verkställer styrelsens strategiska beslut.
Reglerna om handelsbolag och kommanditbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag.
Delägare i ett handelsbolag, bolagsmännen, har till skillnad från aktieägare i aktiebolag ett primärt personligt solidariskt ansvar för bolagets skulder. Det innebär att den som inte får betalt av handelsbolaget kan vända sig mot någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar kan sedan kräva övriga bolagsmän på deras andel av skulden. Ledningen av handelsbolag utförs, om inte annat avtalats, av var och en av bolagsmännen. Varje delägare har rätt att själv fatta beslut i bolaget och företräda handelsbolaget utåt.
I kommanditbolag finns både delägare med och utan personligt ansvar. En delägare med personligt betalningsansvar kallas komplementär, vilken ansvarar för kommanditbolagets skulder på samma sätt som en bolagsman i ett handelsbolag.
Delägare utan ansvar kallas kommanditdelägare, vilken bara ansvarar med sin insats, om till exempel tio kronor, i kommanditbolaget. Komplementären beslutar och leder kommanditbolaget.
Eftersom ni är flera som tillsammans ska driva företaget bör ni upprätta ett avtal som närmare reglerar era inbördes rättigheter och skyldigheter, till förekommande av onödiga tvister. I aktiebolag kallas avtalet för aktieägaravtal och i handelsbolag för bolagsmannaavtal. Information om kompanjonavtal och vikten därav har jag behandlat i Bil & Bostad i november 2016, som även finns på www.nywa.nu.
Ovan har endast huvuddragen i de
olika företagsformerna aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag berörts. Vill ni läsa mer finns det allmän information på till exempel www.bolagsverket.se eller www.verksamt.se. Företagsformerna har sina respektive för- och nackdelar. Vilken form ni till slut väljer beror på en rad olika faktorer. Det finns flera viktiga överväganden att göra, varför det är bra att rådgöra med en advokat.
Veckans visdomsord är myntat av
William Cowper: ”Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.”
Lycka till med ert gemensamma företag!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!