Advokaten Agneta: Om brott och benbrott i backen

Hej Agneta, Under jullovet blev jag påkörd av en skidåkare som kom uppifrån backen i hög fart. Jag själv var på väg nedåt i dimman. Det blev en krock, jag föll och bröt benet. Vilka regler gäller i pisten? Hälsningar Lars

Hej,
Det var tur att din skada inte blev allvarligare. När det är mycket folk i skidbackarna ökar tyvärr även riskerna för olyckor.
Svenska Skidanläggningars Organisation (”SLAO”) har tagit fram ”Utförsåkarens trafikregler”. Reglerna finns på www.slao.se, under fliken ”SLAO:s lilla gula”. Internationellt finns Skidåkarnas förhållningsregler, fastställda av Internationella Skidförbundet, Fédération Internationale de Ski, (”FIS”). SLAO arbetar bland annat för utveckling av säkerhetsfrågor kring liftar och nedfarter. SLAO:s regler är inte lag, men är av intresse när olyckor i skidbacken ska bedömas.
Vid påkörning i skidbacken kan det i allvarliga fall vara ett brott, till exempel vållande till annans död eller vållande till kroppsskada. Brottet vållande till kroppsskada finns i 3 kap. 8 § brottsbalken, av vilket det framgår att den som av oaktsamhet orsakar en annan person en sådan kroppsskada som inte är ringa, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Vållande till kroppsskada är ett så kallat vårdslöshetsbrott, det vill säga oaktsamhet räcker för ansvar. Det förutsätts att någon avviker från ett aktsamt beteende i en situation där det kunnat begäras att hen iakttagit erforderlig aktsamhet. När en domstol bedömer olyckor i skidbacken kan rätten ta ledning av SLAO:s regler för att bedöma om någon åkare varit oaktsam.
Vid din olycka aktualiserades flera av SLAO:s regler, som gäller oavsett om du åker slalom eller snowboard.
• 1 Var uppmärksam – visa hänsyn! Du ska uppträda på ett sätt så att du inte riskerar att skada någon annan. Regeln har en allmängiltig karaktär och det finns liknande regler även i andra idrottsliga sammanhang.
• 2 Anpassa farten! Du ska anpassa din fart och ditt åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen förmåga. Du skrev att personen som körde på dig åkte störtlopp och att åkaren inte anpassat sin fart till den försämrade sikten på grund av dimman. Om åkaren var berusad, så har det också betydelse i oaktsamhetsbedömningen. Alkohol i skidbacken förekommer ofta i Alperna, varvid samma aktsamhetsbedömning görs enligt FIS regler.
• 3 Välj rätt åkriktning! Den som kommer uppifrån ska hålla undan för åkare som är framför. Personen som åkte på dig hade en skyldighet att hålla undan för dig.
• 4 Kör om med marginal! Den som ska åka förbi en annan åkare ska hålla ett så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme. Tyvärr syndas det ofta vid omkörning. Personen som åkte på dig hade en skyldighet att hålla ett säkerhetsavstånd. En god säkerhetsmarginal förebygger olyckor. Tänk särskilt på att barn kan göra rörelser som är både oväntade och snabba.
Personen som körde på dig bröt mot flera av SLAO:s regler. Vid en samlad bedömning är det troligt att en domstol skulle anse att personen varit vårdslös. Brottet vållande till kroppsskada förutsätter dock att skadan inte är ringa. Huruvida ditt benbrott är ringa, det vill säga så lindrigt att ansvar för brott inte kommer i fråga är något som en domstol kan avgöra i det enskilda fallet.
Svea hovrätt har i rättsfallet RH 2005:68 dömt en skidåkare till ansvar för vållande till kroppsskada. Målet avsåg D som åkte skidor i Sälen och kolliderade med ett barn, som skadades allvarligt. Hovrätten konstaterade att skadorna orsakats av oaktsamhet från D, som genom att åka i hög fart över ett krön och genom att inte anpassa farten har varit oaktsam. D borde ha räknat med att det kunde finnas någon bakom krönet som krävde anpassning av hastigheten. Rätten uttalade att även om det av SLAO:s regler följer att en skidåkare inte bör stå dold bakom ett krön, bör andra skidåkare räkna med att det bakom ett krön kan finnas barn eller någon som ramlat och inte hunnit resa sig. D borde därför ha räknat med att det kunde ha funnits någon bakom krönet. Han borde ha anpassat hastigheten genom att sakta ner eller stanna till före krönet för att undvika eller i vart fall lindra kollisionen. Genom att inte agera på det sättet ansåg hovrätten att D var oaktsam och dömde D för vållande till kroppsskada till dagsböter.
I dessa sportlovstider får jag notera SLAO:s övriga regler som inte direkt aktualiseras i ditt fall, men som ända är bra att känna till.
• 5 Starta försiktigt! Kontrollera, både uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.
• 6 Stanna bara där du syns! Om du måste stanna, gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull ska du snarast lämna nedfarten.
• 7 Klättra upp vid sidan av nedfarten! Det är särskilt viktigt vid dålig sikt.
• 8 Respektera skyltar! Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem för vett och etikett i backen.
• 9 Hjälp till! Du måste enligt SLAO:s regler hjälpa till vid olycksfall. Om någon ramlat, fråga om du kan göra något.
• 10 Uppge namn och adress! Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.
Det brukar ofta anges i lift- och skidanläggningarnas information att alla skidåkare är skyldiga att känna till SLAO:s utförsåkarregler.
Tillönskar er alla en trevlig och säker fjällvistelse med rätt vett och etikett i skidbacken eftersom det är så hälsosamt och stärkande i fjällen!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!