Advokaten Agneta: Om skuldsanering för privatpersoner

Hej Agneta, De senaste åren har jag dragit på mig en del skulder som nu är svåra att betala tillbaka. Skulderna består av ett bostadslån och en del andra lån som jag har tagit vid köp av elektronikvaror, bil och resor. Jag har hört att den som har svårt att betala tillbaka sina skulder kan beviljas skuldsanering. När har man rätt att få skuldsanering? Vänligen, Conny

Hej,
Tack för din fråga som rör möjligheterna för privatpersoner att beviljas skuldsanering. Förutsättningar för en privatperson att beviljas skuldsanering framgår av skuldsaneringslagen. För företagare och närstående till företagare finns särskilda regler om sså kallad F-skuldsanering i lagen om skuldsanering för företagare. Nedan berör jag översiktligt reglerna för en privatperson att få skuldsanering.
För dig som privatperson innebär skuldsanering att du får betala en viss del, men inte alla, av dina skulder under en tidsperiod om högst fem år. Efter skuldsaneringsperioden är du fri från de skulder som omfattats av saneringen.
För att du ska beviljas skuldsanering ska en rad olika förutsättningar vara uppfyllda. För det första krävs att du har tillräcklig anknytning till Sverige. Detta krav är normalt uppfyllt om du bor och är folkbokförd i Sverige eller har huvuddelen av dina tillgångar och skulder här.
För det andra krävs att du inte kan betala dina skulder och att denna betalningsoförmåga kan antas bestå under en överskådlig tid. Detta innebär inte att Kronofogdemyndigheten ska göra någon matematisk beräkning av hur lång tid det skulle ta för dig att betala tillbaka dina skulder utan en nyanserad bedömning ska göras där skuldbeloppet ställs mot din samlade betalningsförmåga. Här ska hänsyn tas till din ålder, hälsa, inkomst, arbetsförmåga, utbildning och eventuell möjlighet att erhålla arbete om du är arbetslös.
Hur stora skulderna måste vara för att uppfylla kravet på bestående betalningssvårighet är svårt att ange generellt, utan det beror på hur den ekonomiska situationen ser ut i ditt enskilda fall. Högsta domstolen har i ett beslut om skuldsanering uttalat att det i princip inte ska gå att se att betalningssvårigheterna någonsin kommer att upphöra om inget oväntat inträffar. En person som har en fast förvärvsinkomst och skulder på 200 000 kr anses normalt inte komma i fråga för skuldsanering. Bedömningen kan dock bli annorlunda om inkomsten är mycket låg eller om den skuldsatte är nära pensionsålder eller av annan orsak kan antas inte betala skulderna under överskådlig framtid.
För att skuldsanering ska beviljas krävs slutligen att det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Även här ska hänsyn tas till flera olika omständigheter, bland annat hur mycket du har ansträngt dig för att själv lösa dina ekonomiska problem, hur gamla skulderna är och om du har medverkat på ett öppet och ärligt sätt under handläggningen av ärendet om skuldsanering.
Om du uppfyller kraven för skuldsanering meddelar Kronofogden ett preliminärt beslut om att skuldsanering ska inledas och om hur mycket du ska betala. Kronofogden sänder därefter ett förslag till borgenärerna, det vill säga de du är skyldig pengar, som får lämna synpunkter på skuldsaneringsförslaget. Om förslaget accepteras meddelas beslut om skuldsanering. Du betalar sedan av dina skulder enligt föreslagen betalningsplan. När skuldsaneringen är färdig har du inte längre kvar de skulder som omfattades av skuldsaneringen.
Skulle någon av fordringsägarna motsätta sig förslaget om skuldsanering kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering. Dessa har då en möjlighet att överklaga beslutet till tingsrätten. Ett sådant överklagande måste ske inom tre veckor från att Kronofogden fattat sitt beslut om skuldsanering. Lägg märke till att du fortfarande måste betala enligt förslaget även om någon av borgenärerna väljer att överklaga. Om ingen av borgenärerna överklagar inom tidsfristen om tre veckor vinner beslutet laga kraft. Det är då inte möjligt att överklaga längre. Om borgenär överklagar beslutet så är det tingsrätten som beslutar om skuldsanering ska beviljas.
Ovan har jag i generella drag beskrivit vad som gäller om skuldsanering för privatpersoner. Notera att särskilda omständigheter gäller i varje enskilt fall. Det är vidare viktigt att tänka på att skuldsanering i princip utgör en sista utväg och att det alltid är bra att undersöka vilka andra möjligheter det finns att lösa sina skulder innan man ansöker om skuldsanering. Om det känns svårt att lösa betalningen av skulderna på egen hand kan man bland annat vända sig till sin kommun för budget- och skuldrådgivning. Umeå kommun erbjuder hjälp med att gå igenom din privatekonomi och därutöver stöd i förberedelsen och upprättandet av en ansökan om skuldsanering.
Avslutningsvis är det bästa att undvika att låna för konsumtion. Nästa gång du vill köpa något som du inte har råd med, överväg om du inte kan spara ett belopp varje månad, längta efter inköpet av elektronikprylen eller resan och därefter känna tillfredsställelse över att du själv sparat ihop och är förtjänt av inköpet.
Sammanfattningsvis är det viktigt att överväga om du verkligen ska köpa på kredit. För det fall att du är överskuldsatt finns en väg till ett nytt liv med omstart med hjälp av skuldsaneringslagen. Veckans visdomsord får bli: ”Den som är satt i skuld är inte fri”.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!