Advokaten Agneta: Om kontrollbalansräkning

Hej Agneta, Jag äger tillsammans med en annan person ett aktiebolag som på senare tid har drabbats av flera kundförluster. Bolagets redovisningskonsult har sagt att vi ska upprätta en kontrollbalansräkning. Min kompanjon, som också är aktieägare och styrelseledamot, tycker att det är dyrt och en helt onödig kostnad med kontrollbalansräkning. Kompanjonen tror att vi snart kommer får en ny kund som kommer ge oss en stor order, varför bolagets ekonomiska problem kommer att lösa sig. Ska jag lyssna på redovisningskonsulten eller min kompanjon? Vänlig hälsning, Viktor

Hej,
Tack för din fråga.
Huvudregeln är att i ett aktiebolag har du inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder, men ingen regel utan undantag, vilket er kloke redovisningskonsult har i åtanke. I vissa fall kan nämligen styrelsen och aktieägare drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder.
Den situation som er redovisningskonsult talar om regleras i 25 kap aktiebolagslagen (ABL). Lagstiftaren har ålagt styrelsen en sträng handlingsplikt att vidta de åtgärder som framgår av 25 kap ABL. Lagtexten kan du till exempel läsa på www.riksdagen.se. Om styrelsen inte gör dessa åtgärder riskerar den enskilde ledamoten bli personligen betalningsskyldig för bolagets skulder.
Styrelsen ska genast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning, dels om Kronofogden har konstaterat att ett aktiebolag saknar utmätningsbara tillgångar, dels när styrelsen har skäl att anta att aktiebolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Aktiekapitalet i ett bolag måste minst uppgå till 50 000 kr, om det inte är ett publikt aktiebolag. Sverige har drygt 300 000 aktiebolag där de flesta har ett aktiekapital på mellan 50 000 kr och 150 000 kr. Om bolaget gör en förlust påverkar det så småningom det egna kapitalet. I ett bolag som har ett registrerat aktiekapital om 50 000 kr behöver förlusten inte vara så stor innan det kan finnas skäl att misstänka att det egna kapitalet är förbrukat till mer än hälften av aktiekapitalet.
Som framgår ovan ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning, vilken har ett innehåll som delvis avviker från en vanlig balansräkning då vissa justeringar får göras. Tillgångar får i vissa fall tas upp till ett högre värde än i den vanliga balansräkningen. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen och granskas av aktiebolagets revisor, om sådan finns.
Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast kalla till en bolagsstämma, den så kallade första kontrollstämman, för prövning av om bolaget ska försättas i likvidation. Vid den första kontrollstämman kan styrelsen besluta att likvidera bolaget eller fortsätta driften av bolaget i högst åtta månader.
Om bolaget fortsätter driva verksamheten ska en andra kontrollstämma hållas inom ovan angiven tid. Till den ska en ny kontrollbalansräkning tas fram, vilken bolagets revisor också ska granska och yttra sig över. Om det egna kapitalet vid den andra kontrollstämman inte helt är återställt till hela det registrerade aktiekapitalet bör aktieägarna besluta om att bolaget ska träda i likvidation. Om så inte beslutas kan de drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder som därefter uppkommer.
För det fall att styrelsen i ett aktiebolag inte följer de handlingsregler som översiktligt redovisats ovan kan styrelsen drabbas av personligt betalningsansvar för de skulder som bolaget ådragit sig. För styrelsens ledamöter inträder ett personligt ansvar när styrelsen inte i rätt tid agerar genom att upprätta en första kontrollbalansräkning, kalla till en första kontrollstämma eller ansöker om likvidation. Till skillnad från vad som normalt gäller i aktiebolag blir då styrelseledamöterna personligen ansvariga för att bolagets skulder.
Det personliga ansvaret upphör när en ansökan om likvidation inges till tingsrätten, beslut om likvidation fattas eller en kontrollbalansräkning, som utvisar att bolagets eget kapital är återställt, har lagts fram på en årsstämma. Med anledning därav bör en andra kontrollbalansräkning alltid upprättas, även om aktiekapitalet senare återställs, för att visa på att så faktiskt skett. Krav på att en styrelseledamot ska betala bolagets skuld kan komma upp till tre år, och i vissa fall senare, efter det att bolaget ådragit sig den aktuella skulden.
Genom åren har jag biträtt privatpersoner som varit styrelseledamot i ett aktiebolag som blivit krävda på personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. För en privatperson kan det röra sig om stora belopp som hen vid bolagets kapitalbrist personligen kan bli betalningsskyldig för. Det är därför viktigt för styrelsen att löpande följa ett bolags reslutatutveckling, att reagera i tid om misstanke finns att bolagets eget kapital förbrukats till mer än hälften av aktiekapitalet och att följa handlingsreglerna i 25 kap ABL för att skydda sig mot personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Jag instämmer med er redovisningskonsult att ni genast bör upprätta en kontrollbalansräkning. Lycka till med er fortsatta näringsverksamhet.
Avslutningsvis ett visdomsord i advent, som kan vara en stressig tid för många. Jerome K. Jerome har uttalat: ”Det är omöjligt att njuta helt av sysslolösheten, om man inte har mycket att göra.” Njut av alla ljus i advent!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!