Advokaten Agneta: Om radio-­ och TV-­ avgiften

Hej Agneta! Jag och en vän kom igår att diskutera TV-avgiften. Vi hade skilda uppfattningar om när man är skyldig att betala avgiften. Min vän påstod att radio- och TV-avgift gäller för all utrustning som kan visa TV-kanaler, d.v.s. TV, dator, surfplatta, smartphone m.m. Själv är jag ganska säker på att avgiften bara gäller för TV-apparater. Kan du klargöra vad som gäller? Vänliga hälsningar, Ulf

Hej,
Tack för din fråga. Radio- och TV-avgiften kan i ett större sammanhang tyckas vara en liten och oviktig fråga som lätt försvinner bland vardagens alla göromål, men frågan berör väldigt många. Vid årsskiftet 2017 betalade strax över 3,5 miljoner svenskar radio- och TV-avgift.
Samtidigt är det inte alla som vet när man faktiskt är skyldig att betala avgiften. Vissa blir uppriktigt förvånade när brevet från Radiotjänst dimper ned i brevlådan. Eftersom radio- och TV-avgiften kan vara kostsam för många och dessutom är en av staten beslutad avgift som har sin grund i myndighetsutövning mot enskild är det bra att veta vad som gäller.
Enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst. Som TV-mottagare räknas all teknisk utrustning som är avsedd för att ta emot TV-sändningar, till exempel TV, digitalbox och dator med TV-kort. Tidigare ansågs även innehav av dator med internetuppkoppling grunda avgiftsskyldighet. Sedan Högsta förvaltningsdomstolen efter enskild persons överklagan prövat frågan år 2014 är det dock klarlagt att så inte är fallet. Detta gäller dock endast under förutsättningen att datorn inte har en särskild mottagare för TV-sändningar.
Redan innehavet av en TV-mottagare grundar avgiftsskyldighet. Detta innebär att man inte behöver vara ägare till utrustningen för att man ska vara skyldig att erlägga avgift. Det innebär också att det inte uppställs något krav på att man faktiskt använder sin TV för att se på TV-kanaler. Det är tillräckligt att utrustningen kan användas för detta ändamål. Även den som enbart använder sin TV som datorskärm eller har en digitalbox undanlagd i en garderob ska alltså betala avgift.
När du köper eller på något annat sätt blir innehavare av en TV-mottagare ska du anmäla innehavet till Radiotjänst inom 15 dagar. Underlåtenhet att anmäla innehav av TV-mottagare kan straffas med dagsböter. Elektronikkedjor och andra som yrkesmässigt säljer eller hyr ut TV-apparater med mera är också skyldiga att lämna uppgifter till Radiotjänst om vem som har köpt en TV-mottagare. Radiotjänst gör också egna avgiftskontroller genom telefonsamtal och dörrknackning.
Du betalar enbart en avgift för alla TV-mottagare och alla personer som hör till ett och samma hushåll. TV-mottagare som finns i en sommarstuga, en husvagn eller i en fritidsbåt täcks alltså normalt av avgiften för den huvudsakliga bostaden. Vid bedömningen av om en person tillhör ett visst hushåll utgår man ofta från folkbokföringsadressen. En student som flyttar hemifrån och folkbokför sig på sin studentlägenhet anses alltså normalt inte längre tillhöra föräldrarnas hushåll, utan ska betala sin egen radio- och TV-avgift.
Det finns några ytterst få undantag som medför att innehav av TV-mottagare är avgiftsfritt. Det gäller om mottagaren är varaktigt undanställd eller obrukbar. En TV-mottagare anses varaktigt undanställd om den förvaras i ett garage, källarförråd eller på någon annan plats som är klart skild från en plats där den kan användas på lämpligt sätt. En TV-mottagare anses varaktigt obrukbar om den är ”ohjälpligt sönder” och inte kan repareras till en rimlig kostnad.
Det är viktigt att komma ihåg att avgiftsskyldigheten inte upphör automatiskt om man flyttar ifrån sin bostad eller säljer eller ställer undan sin TV. För att avgiftsskyldigheten ska upphöra måste du avanmäla ditt innehav till Radiotjänst. Till exempel kan äldre människor som inte avanmäler sitt TV-innehav vid flytt till ett äldreboende riskera att behöva betala dubbla avgifter.
Om du inte är nöjd med ett beslut om radio- och TV-avgift kan du begära att Radiotjänst omprövar beslutet. Sedan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Luleå.
Avslutningsvis bör noteras att det finns ett lagförslag som innebär att radio- och TV-avgiften ska ersättas av en skatt, det vill säga en public service-avgift. Förslaget, som föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019, innebär att alla som har fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst ska betala public service-avgift.
Sammanfattningsvis, om ni i ert hushåll har någon teknisk utrustning som innehåller en TV-mottagare är ni skyldiga att betala radio- och TV-avgift. Ni kan därefter med gott samvete njuta av det djupa och breda utbudet av program som Utbildningsradion, Sveriges Radio och Sveriges Television tillhandahåller.
Trevlig TV-kväll tillönskas med en varm kopp te ur TV-kannan från 1960-talet!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!