Advokaten Agneta: Om verklig huvudman

Hej! Jag har blivit uppmanad av Bolagsverket att ange verklig huvudman för mitt aktiebolag. Vad gäller för vår bostadsrättsförening där jag ingår i styrelsen? Det här måste vara något nytt för jag har aldrig hört talas om det tidigare. Kan du förklara? Vänligen Gustav

Hej Gustav,
Tack för din fråga. Från och med den 1 september 2017 ska alla företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Registreringskravet berör cirka 800 000 företag och föreningar i Sverige. Syftet med registret är bland annat att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom registret kan till exempel polisen få insyn i vem eller vilka som faktiskt äger och/eller kontrollerar ett företag.
Vilka omfattas av registreringskravet? Reglerna om registrering av verklig huvudman gäller aktiebolag, handelsbolag med flera. Jag har i en tidigare krönika beskrivit olika företagsformer, vilken du finner under www.nywa.nu/bil-bostad. Även andra sammanslutningar, till exempel bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar eller trossamfund, måste inregistrera verkliga huvudmän. Det bör noteras att för stiftelser, truster och liknande gäller särskilda regler.
Nedan kommer jag för enkelhetens skull endast att tala om ”företag” och avser därmed även föreningar med flera som också omfattas av registreringskravet.
Vem är då verklig huvudman i ett företag? En verklig huvudman ska vara en fysisk person, det vill säga en människa.Verklig huvudman är den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Det kan finnas mer än en verklig huvudman i ett företag. Enligt huvudregeln antas en fysisk person ha kontroll över ett företag om personen äger eller genom avtal kontrollerar över 25 procent av rösterna i företaget eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av företagets styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
I en grupp av flera företag är den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar företagen den som är verklig huvudman. Det innebär till exempel att om företag B ägs av företag A, är det den person som äger eller kontrollerar företag A som räknas som verklig huvudman.
Om en person äger eller kontrollerar ett bolag tillsammans med en närstående ska deras kontroll räknas gemensamt. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.
Det är möjligt att ett företag inte alls har en verklig huvudman. Det kan också vara så att fyra personer kontrollerar 25 procent var av rösterna i företaget. Eftersom ingen av dem uppnår mer än 25 procent har företaget ingen verklig huvudman.
De flesta bostadsrättsföreningar med många medlemmar saknar verklig huvudman. På samma sätt som för företag är det den som ytterst äger eller kontrollerar en bostadsrättsförening som är verklig huvudman, exempelvis genom att inneha mer än 25 procent av rösterna och en rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Som exempel kan noteras att i en bostadsrättsförening med 50 medlemmar kontrollerar ingen av medlemmarna mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman, om inte annat avtalats. Att tänka på i den situationen är att även avsaknad av verklig huvudman ska meddelas till Bolagsverket.
Anmälan om verklig huvudman ska göras till Bolagsverket, som är den myndighet som ansvarar för registret över verkliga huvudmän. En anmälan ska göras oavsett om företaget kommer fram till vem som är verklig huvudman eller inte. För det fall företaget har identifierat en eller flera verkliga huvudmän ska företaget i anmälan precisera arten av kontroll och i vilken procentuell omfattning som personen kontrollerar företaget.
När ska anmälan om verklig huvudman göras? Beroende på när ditt företag bildades gäller olika tidsfrister för när anmälan till Bolagsverket ska ha skett. Företag som existerade den 1 augusti 2017 ska anmäla verklig huvudman senast den 1 februari 2018. Företag som registreras den 1 augusti 2017 eller därefter måste anmäla verklig huvudman senast fyra veckor efter att den juridiska personen har registrerats av en behörig registreringsmyndighet. Om anmälan om verklig huvudman inte sker i tid eller om anmälan inte uppfyller kraven riskerar företaget att få betala vite.
Vill du läsa mer om vad som gäller
för just ditt företag eller organisation,
finns mycket bra information på
www.bolagsverket.se. Om du känner dig osäker gällande registreringen av vem eller vilka som är verklig huvudman och behöver tala med någon kan du till exempel kontakta en advokat, en revisor eller Heinestams Bolagstjänst, som har stor erfarenheter av bolagsärenden.
Avslutningsvis tillönskar jag er en fortsatt fin höst!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!