Advokaten Agneta: Om cykelvett och etikett

Hej, Jag cyklar varje dag till och från mitt arbete på sjukhuset. Jag har haft flera obehagliga incidenter i Svingen, då det varit nära att jag krockat med andra cyklister. Vidare ramlade jag efter att jag blivit omkörd av en annan cyklist på insidan av vägen närmast trottoaren. Tack vare att jag hade cykelhjälm gick det bra. Vänligen förklara för mig och alla andra vilka regler som gäller för oss cyklister. Hälsningar, Åke

Hej,
Du är inte ensam om att råka ut för oförsiktiga cyklister som är betydligt mer fria och våghalsiga i sitt framförande av cykel jämfört med när de kör bil. En cykel är enligt lagen ett fordon. I många fall gäller samma regler när du cyklar som när du kör bil.
Var får du cykla? Om det finns en cykelbana är det den du som huvudregel ska använda. Cyklister får i vissa undantagsfall använda bilisternas körbana även när det finns cykelbana om cykeln drar en kärra, har fler än två hjul, har sidovagn eller det i övrigt är lämpligare utifrån cykelekipagets bredd.
Om cykelbana inte finns får du cykla på körbanan, det vill säga vägen. Det gäller dock inte på motorvägar där det råder totalt förbud mot att framföra cykel, likaså på motortrafikleder och vägar där det är markerat med cykelförbud. Barn får fram till de är åtta år cykla även på gångbana om cykelbana saknas. Är du äldre än åtta år ska du alltså kliva av cykeln och gå på gångbanan.
Var på vägen får du cykla? Du ska cykla till höger i körfältets riktning. Om du cyklar på en bilväg är det viktigt att hålla dig nära den högra kanten av körfältet.
När du cyklar i Svingen och i övrigt ska du anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Du får inte cykla snabbare än att du har kontroll över din cykel och kan stanna vid behov. Men du får inte heller, utan giltigt skäl, cykla överdrivet långsamt, plötsligt stanna eller på annat sätt hindra andra cyklisters framfart.
Vid möte med andra fordon ska du hålla till höger och hålla ett betryggande avstånd till den mötande trafiken. Om ett hinder uppkommer ska den som har hindret på sin sida stanna om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera.
Det kan noteras att cyklister måste hålla minst en hand på styret och att man inte får transportera gods på cykeln som är så tungt eller skrymmande att det äventyrar en säker manövrering av cykeln.
När du ska korsa en väg har cyklisten en väjningsplikt mot både biltrafik och gångtrafikanter vid övergångsställen. Det är enbart gångtrafikanter som har företräde, varför du ska kliva av cykeln och gå över övergångsstället eller avvakta tills körbanan är utan trafik innan du korsar vägen vid övergångsstället.
Vid en cykelöverfart har cyklister företräde framför biltrafik. Cykelöverfart markeras särskilt med fyrkantiga vägmärken och en blå vägskylt som du kan se till exempel på Transportstyrelsens hemsida eller vid korsningen Östra Kyrkogatan och Nygatan i Umeå.
Vid omkörning ska cyklisten köra om framförvarande cyklist till vänster. Cyklister får köra om andra fordon än cyklar och mopeder på höger sida. Den som kör om ansvarar för att lämna betryggande avstånd mellan sin egen cykel och den du kör om. Omkörning får endast göras om det kan ske utan fara för andra.
Svaret på din fråga är att cyklisten gjorde fel som trängde sig in och cyklade om dig nära trottoaren. Vilken tur att du hade cykelhjälm. Alla under 15 år måste använda hjälm vid färd på cykel, men vill du skydda all din klokskap i ditt huvud bör du alltid använda cykelhjälm.
Avslutningsvis bör noteras att cykel inte får framföras av den som på grund av trötthet, sjukdom eller påverkan av alkohol eller andra ämnen inte kan framföra cykeln på ett betryggande sätt. Innan du tar cykeln hem från festen bör du alltså överväga om du är i skick att cykla på ett för dig och andra betryggande sätt.
Sammanfattningsvis bör du alltid ta det försiktigt och visa hänsyn i trafiken. Cykeln är ett roligt, hälsosamt och miljövänligt fordon som ger dig möjlighet till frisk luft och fina naturupplevelser, samtidigt som du får motion och värnar om vår miljö. Jag tillönskar er alla många härliga cykelturer.

P.S. Min förra krönika berörde den svenska allemansrätten. En vänlig läsare har upplyst mig om att Finland också har en unik och omfattande allemansrätt. En tanke som slog mig är vi har mycket gemensamt med vår kära granne i öster, bland annat på grund av att länderna delvis har samma rättshistoria. Ett kuriosum är att Vasa är Umeås närmast belägna stad samt att Kvarkens skärgård år 2006 upptogs på UNESCO:s världsarvslista med motiveringen att det av istiden präglade naturlandskapet har universellt värde och ska vårdas som en del av vårt gemensamma globala naturarv. D.S.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!