Advokaten Agneta: Om allemansrätten och bärplockning

Hej Agneta! Vi har nyligen köpt ett fritidshus med ett stort jordgubbsland. Till fastigheten hör också skog där det finns hallon, blåbär och lingon. Vi har märkt att någon tar sig friheten att förse sig såväl av jordgubbar på tomten som av bär från vår fastighet. När vi talade med grannen sa han att man får plocka bär på annans mark enligt allemansrätten. Vi har givetvis hört om detta förut, men gäller det även jordgubbarna? Hälsningar, Bertil och Anita

Hej,
Allemansrätten är en för Sverige unik rättighet som framgår av grundlagen, där det stadgas att ”alla skall ha rätt till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten innebär en rätt och en möjlighet för alla att fritt nyttja den vackra svenska naturen, oavsett vem som är markägare.
Nedan beskriver jag allemansrätten i allmänhet. På särskilda områden kan det finnas andra föreskrifter om hur du ska uppträda i skog och mark, såsom bestämmelser för nationalparker, naturreservat, så kallade biotopskyddsområden och områden med särskilt skydd för djurlivet. Vidare kan kommunen utfärda särskilda föreskrifter om till exempel ridning, tältning och eldning.
Allemansrätten ska brukas med stor omsorg. Vi är enligt lag skyldiga att visa varsamhet i vårt umgänge med naturen. Markägaren ska inte tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada så att dennes hemfrid störs eller så att dennes ekonomiska intressen kränks. Allemansrätten medför alltså både rättigheter och skyldigheter. Allemansrätten och dess gränser bygger främst på den sedvänja som utvecklats i Sverige.
Vi ska visa varsamhet i vårt umgänge med naturen. Många av er minns säkert kampanjen ”Håll Sverige rent”. Det gäller fortfarande. Nedskräpning utomhus både i naturen och inom bebyggda områden är förbjudet.
Den som inte respekterar allemansrätten kan dömas för brott. Allemansrätten ger inte rätt att ta vad man vill från någon annans mark utan tillstånd. Den som olovligen tar träd, gräs, sten, grus, torv eller annat som inte är bearbetat, ris, grenar, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda kan dömas för brottet åverkan till böter, om brottet inte anses ringa. Om du är tveksam vad du får göra med något som finns i naturen bör du tala med fastighetsägaren. Ett par som olovligen plockade stora mängder mossa och vitlav för försäljning dömdes 1986 av Högsta domstolen för stöld med påföljden villkorlig dom och dagsböter. Vidare fick de betala ett mindre skadestånd.
När du vistas i naturen är det viktigt att inte olovligen färdas över någon annans tomt, plantering eller mark som kan ta skada av att du färdas över den, så länge det du färdas på inte är en väg. Den som bryter mot detta förbud kan dömas för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse högst sex månader. Vad är då en tomt? Med tomt avses ett relativt vidsträckt område kring ett bostadshus. Den som olovligen går nära någons bostad eller gård kan dömas för hemfridsbrott till böter eller fängelse om brottet är grovt. Det spelar ingen roll om du går på en väg eller gång på tomten eftersom hela området är fredat och privat. Den som förstör eller skadar egendom kan, oavsett om det är i naturen eller på annan plats, också dömas för skadegörelse.
Förutom att straff kan utdömas den som överskrider allemansrättens gränser kan personen även bli skyldig att betala skadestånd för skador som orsakas uppsåtligen eller av oaktsamhet vid olovligt nyttjande av annans mark.
Som svar på er fråga kan alltså personer enligt allemansrätten ha rätt att fritt vara i skogen utanför tomten en bit från er stuga. Däremot får personer inte gå i er trädgård, vilket kan vara ett hemfridsbrott. Att personerna som varit i er trädgård dessutom tagit era jordgubbar kan vara ringa stöld (f.d. snatteri) beroende på värdet och övriga omständigheter. Detsamma gäller andra odlade kulturprodukter som till exempel sallad, morötter, äpplen, körsbär och blommor.
Allemansrätten ger rätt att plocka hallon, lingon och blåbär i skog som ni äger, så länge inte marken skadas eller bärplockningen ställer till olägenheter för er som markägare. Samma unika rätt gäller att fritt plocka svamp och blommor, så länge de inte är fridlysta. Det kan noteras att orkidéer är fridlysta i hela Sverige.
På senare år har det diskuterats om kommersiell bärplockning på annans mark av större omfattning ska förbjudas, även om marken inte i sig skadas. Ännu har detta inte skett. Att någon annan hinner före er till de bästa kantarellställena på er mark (utanför tomten) är således något ni som fastighetsägare får tåla.
Sammanfattningsvis är det viktigt att respektera allemansrätten, att inte plocka bär eller växter på tomter samt att hålla ett avstånd från andra personers bostadshus när du rör dig i naturen, oavsett om du flanerar, springer, cyklar eller tältar. Om ni vill läsa mer om allemansrätten kan jag varmt rekommendera Naturvårdsverkets skrift ”Allemansrätten – vad säger lagen?” skriven av professor och före detta justitierådet Bertil Bengtsson som pedagogiskt behandlar allemansrätten. Skriften finns på hemsidan www.naturvardsverket.se.
Avslutningsvis har vi alla ett ansvar för att respektera och inte tänja på gränserna för vår unika svenska allemansrätt. Det är viktigt att vara försiktig i nyttjandet av naturen. På Youtube finns fantastiskt vackra filmer där naturen talar, ”Nature is speaking”, genom olika skådespelare. Min favorit är Moder Jord med Julia Roberts. Förslagsvis avsätter du någon minut och njuter av de storslagna filmerna och betänker vad du kan göra för att skydda vår vackra natur med tanke på kommande generationer.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!