Advokaten Agneta: Om bygglov och Attefallshus

Hej Agneta, Jag har nyligen ärvt en bit mark där jag funderar på att bygga ett mindre fritidshus. Jag överväger att bygga ett Attefallshus eller en större stuga men tycker det verkar krångligt med bygglov. Innan jag bestämmer mig undrar jag vilka regler som gäller för bygglov? Med vänlig hälsning, Åke

Hej,
Tack för din bygglovsfråga, som är högaktuell under sommaren när många påbörjar olika byggprojekt. Det är viktigt att veta vad som gäller rörande bygglov eftersom den som uppför en byggnad utan lov riskerar att drabbas av tråkiga och mycket dyrbara konsekvenser.
Huvudregeln när du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om är att bygglov krävs. Även vid vissa andra åtgärder, såsom fasadändring, behövs ibland bygglov. Från nämnda huvudregel finns en del undantag. Till exempel behövs inte bygglov för att uppföra vissa mindre komplementsbyggnader, så kallade ”Attefallshus”.
Undantaget för Attefallshus gäller mindre hus som antingen kan vara en särskild bostad eller en komplementsbyggnad om högst 25 kvadratmeter. Huset får inte ha en taknockshöjd som överstiger 4 meter. Huset får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannarna uttryckligen samtycker till att du placerar huset närmare gränsen. Viktigt att notera är att Attefallshus endast kan byggas på tomter där det redan står ett en- eller tvåfamiljshus. Om din mark är obebyggd är undantaget från bygglov således inte aktuellt i ditt fall. Kommunen kan bestämma att även Attefallshus kräver bygglov inom ett visst område, vilket du bör kontrollera. Innan du börjar bygga Attefallshuset måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Till bygganmälan ska situationsplan, konstruktionsritningar med flera uppgifter lämnas. När du fått slutbesked kan du börja bygga.
Under vilka förutsättningar kan bygglov meddelas? Reglerna för bygglov är till viss del olika beroende på om du ska uppföra din stuga inom detaljplanerat område eller inte. I en detaljplan bestämmer kommunen noga hur mark- och vattenområden får användas samt var och hur kommuninvånarna får bygga. Om du ska bygga i ett område med detaljplan beviljas du som regel bygglov om din ansökan överensstämmer med vad kommunen bestämt i detaljplanen. I sällsynta fall kan kommunen godta mindre avvikelser från detaljplanen, till exempel att byggnaden placeras någon bit in på mark som inte får bebyggas, eller att storleken avviker.
Om du ska bygga i ett område som inte omfattas av en detaljplan, vilket är vanligast när man bygger utanför tätortsbebyggelse, är byggnadsrätten inte lika detaljreglerad. I dessa områden kan det dock finnas områdesbestämmelser, där kommunen till exempel kan ha utpekat vissa områden som särskilt värdefulla ur kultur- eller miljösynpunkt eller reserverat mark för viktiga allmänna ändamål. Om en nybyggnation skulle strida mot områdesbestämmelserna beviljas som regel inte bygglov. Kommunen kan dock även här i det särskilda fallet tillåta mindre avvikelser.
Innan kommunen fattar beslut rörande bygglov gör kommunen en lämplighetsprövning av de åtgärder som din ansökan omfattar. Kommunen prövar till exempel om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en lämplig form, färg och materialverkan och om byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Om byggnaden ska uppföras på område utanför detaljplan prövar kommunen även om den plats du valt är lämplig för det du vill bygga.
Vid nybyggnation, särskilt utanför detalj-planelagt område, kan det vara bra att ansöka om ett förhandsbesked från kommunen. Om du får ett positivt förhandsbesked har du rätt att bygga i enlighet med beslutet om du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Handläggningstiden för en bygglovsansökan varierar, varför du i god tid bör inge ansökan. De som särskilt berörs av ditt byggprojekt, till exempel en granne, kan överklaga beslutet om att bevilja dig bygglov. Du bör därför samråda med grannar och andra berörda. Om de på förhand godkänner ditt byggprojekt minskar risken för överklagan. Dessutom främjas en god grannsämja.
Först när du fått ett startbesked från byggnadsnämnden får du börja bygga din stuga. Om du är ivrig och bygger utan bygglov eller startbesked kan du drabbas hårt. Om kommunen bedömer att bygglov inte kunnat ges oavsett om en ansökan eller bygganmälan skickats in föreligger ett så kallat svartbygge, vilket innebär att du kan bli tvungen att riva din stuga. Dessutom kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift, vilken som exempel för en stuga på 50 kvm kan uppgå till cirka 75 000 kr.
Avslutningsvis bör noteras att fler regler än de som rör bygglov kan vara aktuella vid byggnationer. Om du ska bygga nära vatten kan det vara bra att veta vilka regler som gäller för strandskydd. Denna fråga har berörts i en tidigare krönika här i Bil & Bostad, som finns tillgänglig på vår hemsida www.nywa.nu och på www.bilobostad.se.
Sammanfattningsvis bör betonas att utgångspunkten när du ska bygga en ny stuga är att du behöver bygglov. Om du vill få mer detaljerad information om vad som gäller i just ditt fall bör du kontakta en advokat som arbetar med fastighetsrätt eller kommunens bygglovshandläggare.
Lycka till med ditt byggprojekt!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!