Advokaten Agneta: Om strandskydd

Hej, Vi funderar på att riva och bygga ett nytt bostadshus på en strandtomt. Vi undrar vad strandskydd innebär och i vilka fall dispens kan lämnas? Med vänliga hälsningar Wilma

Hej,
Tack för din fråga.
Strandskyddsreglerna har länge funnits inom svensk rätt. Syftet med strandskyddet är att på ett långsiktigt sätt främja friluftsliv och öka tillgängligheten till strandområden. Vidare syftar reglerna till att skapa och bibehålla goda levnadsvillkor för djur och växter. Strandsskyddsreglerna genomsyras av tanken att miljön och det allmännas intresse för ett fritt friluftsliv vid stranden går före fastighetsägarens intresse att bebygga sin fastighet där han eller hon själv vill.
Vad omfattar strandskyddet? Som huvudregel råder det strandskydd vid alla stränder längs hav, sjöar vattendrag. Strandskyddet innefattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. Det skyddade området kan i vissa fall utökas till maximalt 300 meter i båda riktningar om skälet till utökningen är att tillgodose något av strandskyddets syften, till exempel om området är särskilt lämpligt för utsatta djurarter eller är av riksintresse för naturvården.
Vad innebär strandskydd? Strandskyddet innebär i praktiken att stränder längs sjöar, vattendrag och hav är skyddade mot alla former av bebyggelse. Enligt huvudregeln får en fastighetsägare inom ett strandskyddat område inte uppföra nya byggnader (inklusive andra anläggningar som bryggor), ändra uppförda byggnader på ett sätt som kan ha en avskärmande effekt på allmänheten, utföra förberedelsearbeten för framtida bebyggelse eller vidta andra åtgärder som väsentligen påverkar djur och naturs livsvillkor, såsom till exempel att utföra grävarbeten.
När kan strandskydd upphävas? Trots att strandskyddet som huvudregel gäller alla land- och vattenområden intill strandlinjen föreligger det ändå vissa möjligheter till bebyggelse. Bebyggelse kan möjliggöras genom att kommunen där det aktuella markområdet är beläget lämnar dispens. Vidare kan Länsstyrelsen utpeka vissa områden där strandskyddet inte alls ska gälla.
För den som önskar bebygga eller vidta andra åtgärder på ett område där strandskydd gäller kan kommunen om särskilda skäl föreligger lämna dispens. När kommunen prövar en ansökan om dispens måste kommunen i varje enskilt fall beakta om de förändringar som ansökan avser påverkar friluftsliv, djur och växter negativt varvid en avvägning ska göras.
Särskilda skäl kan innebära flera saker. Vill fastighetsägaren bygga i ett område som redan tagits i anspråk och inte är allemansrättsligt tillgängligt kan dispens lämnas. Detta gäller bland annat byggnader som uppförs inom hemfridszonen för en annan byggnad. Vidare kan dispens lämnas om den plats där bebyggelsen planeras är väl avskild från strandlinjen genom en väg, bebyggelse eller kanske en järnväg.
För det fall att den tilltänkta byggnaden, anläggningen och så vidare måste stå på ett strandskyddat område och byggnaden inte syftar till att tillgodose bostadsändamål, exempelvis en fiskebod, kan dispens lämnas. Lagen tillåter vidare att dispens lämnas om det är fråga om bebyggelse för att tillgodose ett angeläget eller allmänt intresse. Ett angeläget eller allmänt intresse kan vara att man måste anlägga allmännyttig infrastruktur som avlopp eller elnät inom ett strandskyddat område. För att dispens ska beviljas får det inte finnas någon alternativ lösning som inte kräver undantag från strandskyddsbestämmelserna.
Inom Västerbottens län kan det noteras att Länsstyrelsen 2014-10-08 har beslutat att det vid tillbyggnad eller nybyggnad av komplementsbyggnad inom en etablerad tomtplats inte alltid krävs dispens. Detta gäller i det fall tillbyggnaden ska placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och bebyggelsen vidtas inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Om båda dessa förutsättningar tveklöst är uppfyllda behöver ingen ansökan om dispens göras.
I enskilda fall får Länsstyrelsen besluta om att strandskyddet i ett område helt ska upphävas. Detta kan bland annat ske om Länsstyrelsen bedömer att det är uppenbart att det aktuella området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller om området omfattas av en detaljplan.
I en prövning om dispens ska lämnas eller om strandskyddet i ett viss område helt ska upphävas kan kommunen respektive Länsstyrelsen ta i beaktande om det är fråga om ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat ”LIS-område”. Kommuner har möjlighet att i översiktsplaner utpeka LIS-områden, vilka är områden som bedöms lämpliga för utveckling av landsbygden. Även i dessa områden krävs dispens från strandsskyddsreglerna, dock föreligger en ökad chans att dispens faktiskt lämnas i det enskilda fallet.
Sammanfattningsvis har allmänheten tack vare strandskyddet möjlighet att bada och fiska från stränderna, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna och i vattnet. För fastighetsägare finns det möjlighet att ansöka om dispens. Om fastighetsägaren är missnöjd med beslutet kan överklagan ske till Länsstyrelsen, som omprövar kommunens beslut. Även om det som fastighetsägare kan upplevas som ett hinder med strandskydd ska det vägas mot de förhållanden som ofta råder utomlands. Flera har säkert upplevt att det utomlands på grund av byggnader och privata stränder har varit svårt att komma ner till havet för ett svalkande dopp. Tack vare strandskyddet har allmänheten möjlighet till ett aktivt friluftsliv vid våra svenska stränder.
Lycka till med er dispensansökan och uppförande av ert nya hus!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!