Advokaten Agneta: Om personligt ansvar för aktiebolags skatter

Ansvar för styrelsemedlem? Min äldsta son ska tillsammans med en kompis starta ett aktiebolag i IT-branschen. Han ska vara styrelseledamot och VD i bolaget. Kompisen skall vara styrelseordförande. De har frågat mig om jag vill vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Jag har hört att man kan bli betalningsansvarig för aktiebolagets skatter. Finns det någon risk att vi kan bli betalningsansvariga för bolagets skatter? Åke

Hej,
Tack för din fråga. Vad roligt att din son ska starta och driva ett aktiebolag, vilket är mycket utvecklande, men även förenat med ansvar.
I Sverige finns det drygt 325 000 aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk person, det vill säga ett rättssubjekt som lagstiftaren skapat i syfte att personer ska kunna äga aktier i och bedriva näringsverksamhet, i princip helt utan eget personligt ansvar. Denna grundläggande princip har varit med allt sedan Sveriges första aktiebolagslag 1848. Den senaste aktiebolagslagen är från 2005. Även om mycket förändrats kvarstår huvudregeln om att en aktieägare normalt inte är betalningsskyldig för ett aktiebolagets skulder.
Friheten från det personliga ansvaret skiljer aktiebolaget från andra företagsformer som till exempel handelsbolaget. Friheten har dock undantag... Utöver bestämmelser i aktiebolagslagen om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist och olaglig värdeöverföring, kan ansvar uppstå om bolaget inte betalar skatter och avgifter, till exempel skatter på löner som utbetalts av aktiebolaget eller arbetsgivaravgifter.
En ”företrädare” för ett aktiebolag kan enligt Skatteförfarandelagen bli ansvarig för bolagets skatter. Vem är då att anses som företrädare för ett bolag? Först och främst avses legala företrädare, det vill säga verkställande direktör och styrelseledamot. Din son och hans bäste vän kan alltså, i egenskap av styrelseledamöter, bli personligen betalningsansvariga för skatter som inte betalas i rätt tid.
Härutöver finns det även andra personer som kan bli betalningsskyldiga. Om du åtar dig att vara styrelsesuppleant har du som huvudregel inget ansvar, det vill säga om du som suppleant inte deltar i styrelsearbetet, kan du inte heller få något ansvar.
Kretsen av ansvariga företrädare utsträcks även till personer som har den faktiska maktpositionen, det vill säga ett bestämmande inflytande i aktiebolaget. Man brukar tala om faktiska företrädare, det vill säga någon som har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i bolaget och möjlighet att påverka hur aktiebolaget bedriver sin verksamhet. Det kan vara frågan om till exempel en majoritetsägare som deltar i bolagets styrning utan att vara representerad i styrelsen. Ett annat exempel är makar där den ena är styrelseledamot och den andre är den som faktiskt driver bolaget, varvid den förstnämnde är legal företrädare och den andre kan vara faktisk företrädare. Båda skulle kunna bli personligen betalningsansvariga för bolagets skatteskulder. Vidare kan företrädaransvaret även omfatta den som utsett en bulvan i sitt ställe. Exempel på en bulvan är en person som sålt alla sina aktier till en annan person, men ändå i allt väsentligt fortsätter att driva bolaget ”bakom kulisserna”.
Det personliga betalningsansvaret kan uppkomma på grund av att bolaget inte har gjort skatteavdrag, att skatten inte har betalats senast på förfallodagen eller att bolaget har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och därmed till exempel fått tillbaka för mycket moms.
För personligt betalningsansvar krävs att bolagets företrädare har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En betalningsunderlåtelse är inte uppsåtlig eller grovt oaktsam om du senast på förfallodagen vidtagit verksamma åtgärder för att avveckla företagets skulder med hänsyn till samtliga fordringsägares intressen. Exempel på sådana åtgärder är konkursansökan, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse med efterföljande ackord.
Om aktiebolaget inte betalar skatten är det Skatteverket som initierar processen om företrädarens personliga ansvar genom en skrivelse till företrädaren. Om frivillig betalning inte sker, måste Skatteverket inleda en process om företrädaransvar vid domstol. Det är Skatteverket som har bevisbördan för att personligt betalningsansvar föreligger. Om det finns särskilda skäl kan domstolen helt eller delvis befria företrädaren från skyldigheten att betala bolagets skatt. Det är företrädaren som måste visa att förutsättningar för befrielse föreligger.
En företrädare har en skyldighet att fortlöpande följa upp och kontrollera den ekonomiska ställningen i ett aktiebolag. Med anledning av reglerna om personligt betalningsansvar bör styrelsen vid varje styrelsemöte behandlar dels bolagets balans- och resultatrapport, dels ställningen på bolagets skattekonto.
Sammanfattningsvis är huvudregeln att styrelsen inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder, men som berörts ovan finns det undantag bland annat när det gäller bolagets skatter. Ovanstående är viktigt att tänka på när du ska ta ställning till förfrågan om att bli styrelseledamot i dins sons aktiebolag eller om du som suppleant inträder i styrelsearbetet. Jag önskar din son och hans vän lycka till med driften av IT-bolaget.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!