Advokaten Agneta: Om firmor och varumärken

Hej Agneta, Kan du förklara vad firma är? Jag har en vän som har ett företag som är en enskild firma, samtidigt som jag hört att firma är namnet på ett företag. Vad är skillnaden? Med vänlig hälsning Tora

Hej,
Tack för din fråga. Firma är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet, det vill säga ett företags namn. Innan vi går in på frågorna om hur ensamrätt till en viss firma uppkommer och vilka rättigheter innehav till en firma medför, följer några ord om den så kallade enskilda firman i din fråga.
Företag kan bedrivas på olika sätt. Det många kallar ”enskild firma” är egentligen benämningen för en människa som bedriver enskild näringsverksamhet. Företaget är personen själv, det vill säga den fysiska personen, varför alla tillgångar och skulder, oavsett om de uppkommit i näringsverksamheten eller inte, ägs av den fysiska personen. Det innebär att om den enskilda verksamheten, ”firman”, går dåligt kan den fysiska personens ”privata ” tillgångar, såsom bostadshuset, utmätas av kronofogden för att betala skulderna som uppkommit i näringsverksamheten.
Företag kan också drivas genom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och i ekonomisk förening, som är så kallade juridiska personer. En juridisk person är ett rättssubjekt som är tillskapat av lagstiftaren och därmed kan träffa avtal, till exempel anställningsavtal, hyresavtal eller köpeavtal, med andra ord vidta de rättshandlingar som en fysisk person kan göra. En juridisk- respektive en fysisk person har ett organisations- respektive personnummer, som identifierar vem du träffar avtal med. Som jag tidigare betonat är det viktigt att du innan du ingår avtal, i vart fall som avser större belopp, frågar efter organisations- eller personnummer på parten som du ska köpa, sälja eller hyra något av.
Om näringsidkaren är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, utgör firman den juridiska personens namn. En fysisk person kan använda sitt eget namn som firma, men har också möjlighet att använda en firma med annat innehåll. Firmalagen (1974:156) ger det rättsliga skyddet för det namn som näringsidkaren använder för sin rörelse, det vill säga ensamrätt till användning av en firma.
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga. I dagligt tal används ofta ”logga” om ett varumärke. Reglerna om varumärke finner du i varumärkeslagen (2010:1877).
Ensamrätten till firma och/eller varumärke erhålls genom inarbetning eller genom registrering. När Bolagsverket har registrerat firman är den skyddad mot att andra företag använder samma firma med risk för förväxling. Detsamma gäller när Patentverket har registrerat ett varumärke. Vidare kan ensamrätt erhållas genom faktisk inarbetning av en firma eller ett varumärke, det vill säga när det är känt av en betydande krets i hela eller delar av Sverige.
Företags firmor och varumärken representerar betydande ekonomiska värden. De så kallade immateriella tillgångarna är mycket värdefulla, eftersom de skiljer företaget respektive varan eller tjänsten från konkurrenterna. Genom varumärket får dessutom kunden en trygghet att produkten eller tjänsten uppfyller den kvalitet som kunden betalat för. Som kund talar varumärket om vad det är för slags vara eller tjänst som du köper, vilket är viktigt då såväl pris som kvalitet kan skilja sig åt. Det finns otaliga olika varumärken. Vilken är ditt favoritvarumärke när det gäller mat, dryck, klädesplagg, resor, elektronisk utrustning, möbel eller bil?
Det är viktigt för både företag och konsumenter att falska kopior och mindre seriösa företags renommésnyltning stävjas. Den som har ensamrätt till en viss firma eller ett visst varumärke har juridiskt skydd. I Sverige kan den som olovligen använder annans firma eller varumärke dömas att betala skadestånd, föreläggas vid vite att upphöra med intrånget eller dömas till straff såsom böter eller fängelse.
Det finns företag som har likartade firmor eller varumärken, vilket går bra om det är olika branscher eller varumärkesklasser. Vilken vara sammankopplar du med ordet Gripen? Vissa tänker på flygplanet och andra på aceton. Eftersom det är olika varumärkesklasser anses inte förväxlingsrisk föreligga.
Precis som fysiska personer kan byta namn kan ett företag byta firma, vilket kan ske till exempel för att göra firman internationellt gångbar, markera en förändring, förnyelse eller en förenkling. Av sist nämnda skäl kan jag avslöja att Advokatbyrån Nyman & Wergens AB kommer att byta firma till Advokatbyrån Nywa AB.
Sammanfattningsvis är firma ett företags namn, även om det i dagligt tal ofta används om enskilda personers näringsverksamhet. Om du vill läsa mer om firma och varumärke finns det bra information på hemsidorna www.bolagsverket och
www.patentverket.se.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!