Advokaten Agneta: Om hur avtal träffas

Hej, Enligt min svägerska ingår jag avtal bara genom att köpa en tidning i affären. Stämmer verkligen detta? Vad är ett avtal? Måste inte avtal vara skriftligt och undertecknat för att vara bindande? Med vänliga hälsningar Stefan

Hej,
Tack för din fråga.
Avtal utgör en stor del av vår vardag utan att vi egentligen tänker på det. Till exempel ingår vi avtal med olika parter när vi åker buss, när vi handlar mat i affären, säljer möbler via Blocket eller annons i VK, när vi börjar en ny anställning eller när vi anlitar en hantverkare för att renovera badrummet, och så vidare.
Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter som medför rättsligt sanktionerade rättigheter och skyldigheter. De grundläggande reglerna om avtal finns i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, allmänt kallad ”Avtalslagen”, som år 2015 fyllde 100 år!
Avtalslagen bygger på den så kallade anbud-acceptmodellen, det vill säga att en part lämnar ett anbud som den andra parten accepterar, varvid ett bindande avtal har träffats. Ett anbud är ett erbjudande om att på vissa villkor ingå avtal, till exempel erbjudande om att köpa en bil för 50 000 kr. Ett anbud kan rikta sig till en eller flera personer. För att ett avtal ska anses ha träffats måste anbudet, på något sätt inom en viss tid, ha accepterats. Om accepten är identisk med anbudet har ett avtal träffats.
Om accepten däremot avviker från villkoren i anbudet genom tillägg, inskränkning, förbehåll eller andra ändringar, till exempel att köparen i bilexemplet uppger att han vill betala för 40 000 kr för bilen, är detta en så kallad oren accept. En oren accept är ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren (säljaren) får bestämma om den vill acceptera. Även om ett svar på ett anbud är en oren accept kan säljaren i ovan angivna exempel ändå bli bunden om köparen tror att svaret är en ren accept och säljaren inser detta. Om säljaren då inte meddelar köparen att priset är 50 000 kr, kan säljaren i vissa fall bli bunden av priset 40 000 kr, det vill säga i enlighet med köparens accept. När parterna är överens om alla villkoren, det vill säga innehållet i avtalet, har ett avtal träffats.
Med Avtalslagen som grund ingås avtal på olika sätt – muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande – och är giltiga. Vissa avtal såsom till exempel köp av fastighet eller bostadsrätt måste vara skriftliga och uppfylla vissa andra formkrav för att vara giltiga, vilka jag tidigare beskrivit i en artikel i Bil & Bostad nr 5.
Muntliga avtal är, om inte annat framgår av lag eller parternas överenskommelse om hur avtal ska träffas, lika giltiga som skriftliga. Vid muntligt avtal är det dock svårt att bevisa vad som överenskommits i en viss fråga, om en tvist skulle uppstå. Till exempel skulle huset målas i mörkgrå eller ljusgrå kulör eller skulle det vara tyg- eller skinnklädsel i den nya bilen?
Det är därför viktigt att du vid avtal, i vart fall som avser större belopp, själv eller genom en advokat skriftligen dokumenterar vad ni kommit överens om. Följande grundläggande frågor bör ni alltid överväga. Vem träffar du avtal med? Be att få partens person- eller organisationsnummer. Vad ska levereras? Är det en tjänst eller produkt? Hur mycket, på vilket sätt och när ska betalning ske? Vad ska ske om inte den andre parten betalar eller levererar enligt vad som är överenskommit i avtalet? Vad händer om produkten eller tjänsten inte fungerar?
Vid större företagsöverlåtelser är det vanligt att parterna uttryckligen avtalar att avtal är ingånget först när ett skriftligt avtal med alla framförhandlade villkor undertecknats av parterna. Ofta har då parterna haft långvariga intensiva avtalsförhandlingar, där flera olika verioner av avtalsutkast upprättats.
Ett avtal kan även träffas genom konkludent handlande, det vill säga att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit utan att parterna uttryckligen gett något anbud eller accept. Exempel på ingång av avtal genom konkludent handlande är när du parkerar på en avgiftsbelagd parkeringsplats och därmed blir skyldig att betala en viss avgift, det vill säga genom beteendet att parkera din bil på den aktuella parkeringsplatsen anses du ha accepterat villkoren för parkeringen och ett avtal har träffats. Fundera på hur många avtal som du varje dag ingår genom ditt agerande, allt från det att du på morgonen kliver på bussen och ingår ett transportavtal.
Oavsett hur ett avtal har ingåtts gäller den grundläggande principen om att avtal ska hållas, på latin pacta sunt servanda. Principen om pacta sunt servanda är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet, som grundar sig på tanken att eftersom parterna fritt får komma överens om hur avtal ska träffas och innehållet i avtal, ska parterna även hålla sig till avtalet. För att tillse att denna viktiga princip upprätthålls finns flera olika sanktioner mot den som gör sig skyldig till ett avtalsbrott, till exempel nedsättning av priset, hävning eller skadestånd.
Det är viktigt att komma ihåg att i andra länder kan helt andra regler gälla för avtalsträffande. Det bör du ha i åtanke när du befinner dig utomlands och till exempel köper en semesterbostad. Vidare är det allt mer vanligt att vi ingår avtal genom köp via internet. Innnan du klickar ja, det vill säga att du accepterar säljarens alla villkor, bör du ställa dig själv följande frågor: Vem är säljare? Hur kontaktar jag säljaren? Vilket lands regler gäller om det blir fel i den köpta varan eller tjänsten? I vilket land och i vilken domstol ska eventuell tvist lösas avseende den köpta varan eller tjänsten?
Sammanfattningsvis har din svägerska helt rätt i att när du utan ett ord genom ditt konkludenta handlande, tar tidningen i affären och betalar det angivna priset, har köpeavtal träffats. Lycka till med dina avtal!

Fler Artiklar
Klicka och läs!