Advokaten Agneta: Avtal vid ny- eller ombyggnation

Hej Agneta, Jag äger en tomt utmed Vindelälven där jag har ett litet hus med ett mycket stort renoveringsbehov. Jag har ännu inte bestämt mig om det är bättre att uppföra ett helt nytt hus, eller att renovera det som finns. Jag kommer inom kort att börja ta in offerter från hantverkare och undrar därför vad jag bör tänka på? Hälsningar Oscar

Hej,
Tack för din fråga.
Att få bygga eller renovera sitt eget hus är för många en dröm, med nytt kök eller andra åtgärder i de färger och material som passar just ditt tycke och smak. Drömmen kan tyvärr, med fel avtal, sluta i en mardröm. När du träffar avtal med en hantverkare är det flera saker som man bör tänka på till undvikande av framtida, och potentiellt dyra, problem.
När en privatperson anlitar en näringsidkare (som nedan kallas ”Byggföretaget”) för renovering eller uppförande av småhus gäller bestämmelserna i konsumenttjänstlagen. Lagen innehåller bestämmelser till skydd för dig som konsument och reglerna kan inte avtalas bort till nackdel för konsumenten. Konsumenttjänstlagen ställer bland annat krav på att den som utför en tjänst ska göra det på ett fackmannamässigt sätt samt att dina intressen som kund ska stå i fokus.
Oavsett om du väljer att renovera ditt hus eller att bygga ett nytt bör du och det Byggföretag du ska träffa avtal med inledningsvis noggrant gå igenom det arbete som du önskar få utfört. Byggföretaget har i detta skede en skyldighet att avråda dig från att låta utföra arbete som inte är till rimlig nytta för dig. Vad Byggföretaget har avrått dig från att utföra bör ni skriftligen notera. Mot bakgrund av arbetets art och omfattning kan ni sedan bestämma pris, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande.
Muntliga avtal för renovering eller uppförande av småhus är giltiga, men det avråder jag bestämt från. Ett skriftligt avtal bör alltid upprättas där det tydligt framgår vad som ska göras, det vill säga ”tjänsten”. I avtalet bör avtalsparterna anges med person- eller organisationsnummer, priset för tjänsten, vad som ingår i priset, när tjänsten ska utföras och när den ska vara klar, vad som händer om försening uppstår, med mera. Ni bör också komma överens om hur ni till exempel hanterar ändringar och tilläggsarbeten, vem som står kostnaden för material, el, resor och städning.
Vid uppförande av småhus gäller att om något skriftligt avtal inte finns och tvist uppkommer rörande exempelvis ersättning, arbetets omfattning eller liknande är det Byggföretaget som måste bevisa att dess påstående i den tvistiga frågan är riktigt. Med andra ord gäller som huvudregel konsumentens påstående om till exempel arbetets omfattning eller pris om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen utgör ett incitament för Byggföretag att alltid träffa avtal skriftligen. Om du bestämmer dig för att låta uppföra ett helt nytt hus är det mycket vanligt att Byggföretaget använder ett för branschen speciellt utformat avtal, ett så kallat standardavtal, som kompletterar konsumenttjänstlagens regler.
Oavsett om det rör sig om uppförande av nytt hus, så kallad småhusentreprenad, eller renovering ska de villkor som du och Byggföretaget avtalar vara skäliga. Oskäliga villkor kan komma att ogiltigförklaras av domstol. Om ni i avtalet inte avtalar om fast pris är det normalt Byggföretaget som är skyldig att visa att begärt pris eller nedlagt antal timmar är skäligt utifrån de åtgärder som vidtagits.
En extra trygghet vid småhusentreprenad är att båda parter äger rätt att kräva slutbesiktning. Tänk dock på att konsumenten ska betala för besiktningsmannen, om inte annat avtalats. En slutbesiktning innebär att parterna tillsammans med en besiktningsman går igenom det arbete som Byggföretaget utfört för att se till att allting överensstämmer med avtalet. Besiktningsmannen ska undersöka småhusentreprenaden noggrant och skriftligen redovisa till parterna om det finns fel i den.
I samband med att du träffar avtal med Byggföretaget bör ni diskutera möjligheten för dig att utnyttja rot-avdraget. Rot-avdraget gäller enbart för reparation, renovering, om- samt tillbyggnad och vidare ska det Byggföretag som anlitas ha giltig F-skattsedel. Beroende på din inkomst kan du, om samtliga förutsättningar är uppfyllda, få upp till 50 000 kronor i rot-avdrag per år. Det är du själv som ansvarar för att alla villkor för rot-avdraget är uppfyllda. Om Skatteverket inte medger dig rot-avdrag ska du betala beloppet till Byggföretaget.
Vidare bör du alltid kontrollera att Byggföretaget har gällande försäkringar för eventuella skador på person eller egendom i anledning av arbetet.
Om du önskar mer information om konsumenttjänstlagen och vad du bör tänka på vid avtal om köp av en byggtjänst har konsumentverkets hemsida bra och lättillgänglig information.
Lycka till med att förverkliga dina byggdrömmar!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!