Advokaten Agneta: Om fel i köpt vara och att reklamera

Hej, Jag köpte i december en snöslunga. Den har fungerat mycket bra, men för några dagar sedan startade den helt plötsligt inte alls. Jag har fått veta att det kan bli mycket kostsamt att laga snöslungan. Vad gör jag nu? Kan jag lämna tillbaka snöslungan och få pengarna tillbaka? / Marie

Hej,
Tack för din fråga.
Vad du kan göra och vilka rättigheter du som köpare har beror bland annat på om du köpt snöslungan i en butik som konsument, som företagare eller om du köpt den av en privatperson.
Du räknas som konsument om du köpt snöslungan från en näringsidkare för ditt eget privata bruk. I sådant fall gäller bestämmelserna i konsumentköplagen, som innehåller generösa och tvingande regler till skydd för konsumenten. Om du däremot köpt snöslungan för din näringsverksamhet eller från en privatperson, t.ex. via Blocket eller tidningsannons, gäller istället köplagens bestämmelser. Köplagen, som utgår från att det är två jämbördiga avtalsparter, ger köparen ett mindre skydd än konsumentköplagen.
Jag utgår nedan från att du köpt en ny snöslunga från en butik för ditt privata bruk, dvs. som konsument. Därmed är reglerna i konsumentköplagen tillämpliga, vilka översiktligt behandlas nedan.
Förutsättningen för att du ska kunna göra gällande några rättigheter, till exempel reparation, att byta till en felfri snöslunga, att få prisavdrag, att hålla inne del av betalningen, att häva köpet eller att kräva skadestånd är att det är ett fel i snöslungan. Ett fel föreligger om snöslungan inte stämmer med vad du och säljaren kommit överens om rörande t.ex. kvalitet eller funktion eller om varan i övrigt avviker från vad som har avtalats eller om varan sålts i befintligt skick, men är i sämre skick än du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter rimligtvis hade kunnat räkna med. Konsumentköplagen innehåller flera regler om vad som är att anse som fel i en vara. De som nämnts ovan utgör endast några exempel.
När du köpt en vara som visar sig vara felaktig måste du informera säljaren om att du anser att ett fel föreligger, det vill säga reklamera snöslungan. Från det att du märkt eller borde ha märkt felet krävs att du reklamerar inom skälig tid. Skälig tid för en konsument är alltid inom två månader från det att felet visade sig. Om du tagit för lång tid på dig att reklamera felet förlorar du dina rättigheter, som t.ex. att kräva kostnadsfri reparation. Reklamation bör ske skriftligen och du bör tydligt tala om på vilket sätt snöslungan är felaktig. Du behöver inte ange vad du vill att säljaren ska göra, utan det räcker att tala om att fel eller brist föreligger. Som konsument kan du normalt göra gällande fel tre år från köpet.
Vilka fel ansvarar då säljaren respektive köparen för? Säljaren ansvarar endast för fel som fanns vid köpet, ett s.k. ursprungligt fel, det vill säga inte för fel som du som köpare har orsakat. Om felet visar sig under de första sex månaderna efter köpet är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns från början. I vissa fall kan denna tid vara längre, t.ex. om säljaren har lämnat en garanti. När det har gått mer än sex månader, eller garantitiden har löpt ut, är det du som köpare som måste bevisa att det är ett ursprungligt fel, det vill säga att felet inte beror på något annat förhållande.
Om du har reklamerat och det föreligger ett fel som säljaren är ansvarig för har du olika rättigheter beroende på vad för slags fel det är fråga om. Du har alltid rätt att kräva att säljaren reparerar snöslungan (avhjälpande). Du har också rätt till omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Normalt sett aktualiseras alltid reparation i första hand eftersom, åtminstone vid mindre fel, det sällan är motiverat att säljaren ger dig en helt ny snöslunga. Om du kräver att säljaren ska göra något annat än att reparera snöslungan, t.ex. en helt ny snöslunga, har säljaren ändå alltid rätt att, inom skälig tid, erbjuda sig att åtgärda felet. Om säljaren inte avhjälper eller levererar en ny snöslunga inom skälig tid får du kräva prisavdrag motsvarande felet eller häva köpet. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse. Om du inte redan har betalat har du rätt att hålla inne en del av betalningen som motsvarar felet i snöslungan.
Sammanfattningsvis eftersom din snöslunga överhuvudtaget inte startar och felet uppkommit inom sex månader från köpet föreligger ett fel. Du ska därför snarast skriftligen meddela (reklamera) säljaren att snöslungan inte startar. Samtidigt därmed kan du tala med säljaren om hur felet ska åtgärdas. Vill du läsa mer om dina rättigheter som konsument finns det mycket bra och lättillgänglig information på Konsumentverkets hemsida. Inled direkt en konstruktiv positiv dialog och försök komma överens om lämplig åtgärd för att du snabbt skall få en fungerande snöslunga. I de flesta fall brukar köpare och säljaren komma överens, vilket gagnar båda parterna i avtalet. Lycka till!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!