Advokaten Agneta: Om bluffakturor

Hej Agneta, Jag mottog för en tid sedan en faktura som jag inte betalade eftersom den avsåg en tjänst jag inte beställt. Nu har jag fått ett kravbrev för fakturan där det står att bolaget (som jag aldrig hört talas om) kommer vidta rättsliga åtgärder om jag inte betalar. Hur ska jag göra? Vänligen, Kicki

Hej,
Tack för din fråga, som handlar om så kallade bluffakturor och hur man ska bete sig efter att ha mottagit en felaktig faktura. Det är lätt att bli orolig om man får en falsk faktura avseende varor eller tjänster som man inte beställt. Din oro är förståelig, särskilt om det i fakturan eller i kravbrevet skrivs om inkasso, betalningsanmärkningar, Kronofogden eller rättsliga åtgärder vid
tingsrätt. Om du agerar på rätt sätt finns dock sällan någon anledning till oro.
Det första du bör göra när du får en bluffaktura är att läsa igenom den noggrant. Ibland kan det finnas en finstilt text där det står att det egentligen rör sig om ett ”erbjudande” och inte en faktura. Ett erbjudande behöver du inte bestrida. Däremot bör du alltid spara ”fakturan/erbjudandet” som bevisning ifall motparten senare skulle påstå att ett avtal har ingåtts.
Alla fakturor som du får felaktigt måste du bestrida. Detta betyder att du meddelar den som skickat fakturan (motparten) att du motsätter dig betalning. Du ska också ange varför du anser att fakturan har tillställts dig felaktigt. Det är viktigt att du direkt bestrider fakturan.
Hur skall du då göra för att bestrida en faktura? Tillvägagångssättet för att bestrida en faktura är detsamma för både företag och privatpersoner. En faktura kan bestridas på olika sätt och det är aldrig fel att kombinera de olika metoderna. Du kan bestrida en faktura genom att skicka e-post, faxa eller skicka ett rekommenderat brev. Att skicka ett brev per post eller att enbart ringa och muntligen bestrida fakturan bör undvikas, eftersom det blir svårt för dig att bevisa att bestridande har skett, det vill säga att du skrivit ett brev eller att ett samtal har ägt rum. Du bör därför skicka det skriftliga bestridandet per post med rekommenderat brev med mottagningsbevis.
I din skrivelse ska uppge att du bestrider fakturan, varför bestridande sker samt vilken faktura bestridandet avser. Du kan till exempel skriva ”Jag bestrider betalningsansvar beträffande fakturan X, på grund av att ingen vara/tjänst har beställts”. Glöm inte att ange fakturanummer. Signera inte med din namnteckning, texta bara ditt eget eller företagets namn. Du bör också bifoga en kopia av den felaktiga fakturan.
Kom ihåg att spara en kopia på all din korrespondens med motparten så du kan bevisa datum och innehåll i ditt bestridande. Om du mottar en betalningspåminnelse för bluffakturan skall påminnelsen bestridas på samma sätt som beskrivits ovan. Om fakturan har gått vidare till inkasso så måste även inkassoföretaget få ditt meddelande om att fakturan bestrids.
När en fordran (faktura) är bestridd får inte ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogden. Trots att en bestridd faktura inte får överlämnas till Kronofogden så händer det ändå att motparten felaktigt inger en ansökan om betalningsföreläggande. Om så sker sänder Kronofogden ett föreläggande med delgivningskvitto till dig. Det är då mycket viktigt att du omedelbart skriftligen meddelar Kronofogden att du bestrider ansökan om betalningsföreläggande, annars kan du bli betalningsskyldig. När Kronofogden får veta att fakturan har bestridits kommer motparten tillfrågas om det tvistiga ärendet skall överlämnas till tingsrätten. Om motparten inte gör det avslutar Kronofogden ärendet och du behöver inte betala bluffakturan.
Ett oseriöst företag som sänder falska fakturor brukar sällan vilja ha en rättsprövning av deras krav. Det är motparten, om tvisten går till domstol, som ska bevisa att ett avtal ingåtts och att det föreligger en fordran mot dig. Om motparten, trots allt, vidhåller sitt oriktiga krav överlämnar Kronofogden ärendet till tingsrätten för dess prövning. I sådant fall bör du kontakta en advokat som kan biträda dig i tingsrätten.
Eftersom det för många är mycket olustigt att få en bluffaktura är det tyvärr vanligt att fakturan betalas istället för att mottagaren bestrider densamma. Detta leder till att bedragarna får framgång med sin olagliga verksamhet. Tyvärr finns det oseriösa företag som omsätter flera miljoner kronor på oriktiga fakturor. Om alla mottagare av bluffakturor bestrider fakturan, försvinner marknaden för bluffakturor och därmed de oseriösa företagen.
Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att inte betala bluffakturan, att skriftligen bestrida densamma så fort som möjligt samt spara all korrespondens. Du bör polisanmäla händelsen, då det är brottsligt att sända bluffakturor, vilket kan straffas såsom försök till bedrägeri. Om kravet avseende bluffaktura överlämnas till tingsrätt bör du kontakta en advokat som kan biträda dig. Lycka till.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!