Foto: Umeå Energi

Nya möjligheter för att ta tillvara på solenergin

Stigande elpriser och ökade miljöproblem brukar nämnas som bidragande orsaker till ett växande intresse för alternativa energikällor. Utsikterna för privatpersoner har dock blivit ljusare, åtminstone när det kommer till möjligheterna att ta till vara på solenergin.

Stora steg i utvecklingen har lett till en snabb tillväxt. Solenergi är inte bara ursprunget till många av våra förnybara energikällor, den står också högt på listan över de mest efterfrågade energislagen. Att ha solceller på bostadshus har länge varit vanligt i länder som Tyskland och Spanien, men även i många delar av Sverige är man nu inne på samma linje. I Umeå har projektet Hållbara Ålidhem redan haft framgångar med att installera solcellsanläggningar, men i dag finns också ett antal möjligheter för privata bostadsägare, att ta till vara på den energi som en skinande sol har att erbjuda.
– Jag ser solen som en gigantisk lampa, med en otrolig potential, och egentligen är det ganska konstigt att den inte används mer. Energin är i stort sett gratis, den är ren, förnybar och medför inga utsläpp, menar Jonas Ström, produktutvecklare på Umeå Energi.
Komma över tröskeln
Under de senaste fem åren har Umeå Energi arbetat med att ta fram olika solcellslösningar. Målet är att enskilda villaägare och företagare ska kunna dra nytta av solljuset, utan att behöva göra en stor investering. För ett och ett halvt år sedan började man sedermera sälja solceller för privat bruk. Och i mitten av mars 2016 blev man första energibolag att erbjuda hyrlösningar av solceller till privatpersoner.
– Vi hade gjort egna mätningar och undersökt förutsättningarna, berättar Jonas Ström, så vi visste potentialen. Den senare hyrlösningen tilltalar kanske en bredare grupp. Det upplägget innebär en mindre investering, där man inte behöver tänka på den tekniska biten, men som ändå gör att man får tillgång till solens energi. Vi ser det som ett bra steg att komma över tröskeln. Ägande är trots allt inte det viktiga.
– Solceller kräver annars inget direkt underhåll, fortsätter han, och de har inga rörliga delar, vilket gör att de passar bra för privat bruk. Många hus har ju redan ytorna som behövs för att ta till vara på solenergin. Det är få av de andra energislagen som har de möjligheterna. Det är också väldigt liten ledtid, jämfört med andra alternativ.

Lokal solkarta
Många sägs redan ha anmält sitt intresse, för att få ytterligare information om solceller och se om just deras tak lämpar sig för solpaneler. Man bedömer också att nyfikenheten hos Umeåborna är fortsatt stor, men hur ser egentligen marknaden för solceller ut i dagsläget?
– Det finns i dag cirka tjugofem solcellsanläggningar i Umeå, omkring fyra tusen i hela landet. Det är en mogen marknad, med andra ord, som hela tiden växer. Utbyggnaden i Sverige brukar nästan fördubblas varje år, svarar Jonas Ström.
För att allmänheten enkelt ska kunna bedöma förutsättningarna för respektive fastighet finns även en webbaserad solkarta. Den har producerats i samarbete med Lantmäteriet och kommunens energirådgivning, som en fingervisning om en specifik takyta är väl anpassad för solpaneler eller inte.

Ljusa somrar
Erik Eklund är energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun.
– Solkartan var någonting som togs fram för att få en övergripande bild av potentialen, berättar han, hur mycket el som man egentligen kan producera. Det är dock endast centrala Umeå som är kartlagt, inte hela kommunen.
Elproduktionen varierar nämligen beroende på solinstrålningen. Toppeffekten som en solcell kan producera under optimala förutsättningar mäts i enheten kilowattpeak. I Sverige ligger årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kilowattimmar per installerad kilowattpeak, för en solcellsanläggning som är riktad mot söder. Det viktigaste är att solcellerna inte skuggas, då även begränsad skuggning minskar energiutbytet.
– Fördelen i städer som Umeå är att det är ljust väldigt länge på somrarna, vilket gör att vi har ganska många soltimmar. Samtidigt blir det naturligtvist mindre av den varan under vinterhalvåret. Men då kan verkningsgraden istället vara något bättre, tack vare kylan, påpekar Erik Eklund.
– Det finns annars många fördelar med solceller, fortsätter han. Det blir ju en relativt billig elenergi, som dessutom har lång livslängd. Sedan finns det möjlighet att få solcellsbidrag och investeringsstöd, för dem som väljer att installera solceller till sin bostad.

Nya lösningar
För att en husägare med solpaneler ska kunna använda elen måste den först omvandlas från likström till växelström. Det här görs med hjälp av en växelriktare, som är kopplad mellan solcellerna och elsystemet i huset. En solcellsanläggning omvandlar vanligen omkring 15 procent av solens strålar till förnybar el. Men om solcellerna inte är anslutna till ett batteri, lagras däremot inte den el som inte används direkt. Här tror dock Jonas Ström att det kommer ske vissa förändringar i framtiden.
– Det pågår naturligtvis mycket forskning, berättar han. Bland annat tittar man på förutsättningarna att integrera solceller direkt i taket och använda fönster som kan fånga solenergi, samt vilken utveckling som kan göras i själva lagringen. De solceller som vi använder oss av i dagsläget är dock väldigt beprövade. Men det är möjligt att man kan få ut en större nytta av ett solcellssystem i framtiden, när man kan öka effekten på panelerna och koppla det mot batterier.
Under solen allting nytt, som det verkar. Men exakt vad nästa steg i utvecklingen blir, står skrivet någon annanstans. Istället är det Jonas Ström som sätter punkt, med ännu en positivt laddad reflektion.
– Konsensus verkar vara att solenergin är en självklar del av framtidens energisystem. Solen är redan en viktig del i våra liv, och jag tror på en stark utveckling de närmaste åren, med fler eldrivna fordon och nya tekniska lösningar. Alla gillar ju solen, avrundar han.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!