Foto: Jimmy Widerlund

Mobil vaksamhet ger säkrare körning

Att vara vaksam bakom ratten är en förutsättning för ett säkert transportsystem. På Statens väg- och transportforskningsinstitut undersöker man olika aspekter av uppmärksamhet i trafiken. – All form av distraherande aktivitet under körning kan vara en risk. Att titta bort från trafiken är aldrig en bra idé, men att tala i telefonen är inte heller ofarligt, säger forskaren Katja Kircher.

Många saker kan stjäla en förares uppmärksamhet. En del faktorer går att kontrollera, andra inte, men det är alltid förarens skyldighet att anpassa sin körning efter omgivningen. Komplicerade trafiksituationer kan uppstå utan förvarning, och så länge som bilen är i rörelse blir alla beslut, oavsett storlek, en nödvändig avvägning. Enligt svensk lag är det därför endast tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som inte har en skadlig inverkan på framförandet av fordonet. Det vill säga, en förare får inte använda hjälpmedel som mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör denne ouppmärksam och farlig i trafiken.
– Mobiltelefoner har i dag ett väldigt brett användningsområde, med både bra och dåliga sidor, sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det hänger helt och hållet på hur och när man väljer att använda dem, säger Katja Kircher, forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
VTI:s verksamhet omfattar samtliga transportslag och områden inom den svenska transportsektorn. Målet är att skapa ett säkrare trafiksystem, med användarens behov i centrum, och för att lyckas med det krävs insikt i trafikanternas strategier. Den uppnås i sin tur, precis som namnet antyder, genom tvärvetenskaplig forskning.
– Vi har arbetat mycket med projekt rörande uppmärksamhet i trafiken, som innefattat både cyklister och bilister, där vi tittat närmare på fördelning och integrering av extrauppgifter i olika trafiksituationer. Det vi undersöker då är samspel mellan beteenden i trafiken, för att på så sätt kunna se vilka möjligheter som finns till förbättring, säger Katja Kircher.

Titta men inte se
Undersökningar av det här slaget görs vanligtvis med försökspersoner och riggade bilar, som i sin tur loggar data utifrån hur de används. Övrig information samlas sedan in genom intervjuer av olika slag.
– Uppmärksamheten förändras beroende på var man kör, vilken trafiksituation det handlar om, landsvägskörning eller stadskörning exempelvis. På en motorväg förväntar sig ingen att det ska komma någonting från sidan, så därför är man då inte lika uppmärksam på det. En förare bedömer alltid situationen och anpassar sig efter den, menar Katja Kircher.
När en person är mentalt distraherad minskar resurserna i hjärnan att kunna ta in och bearbeta visuella intryck. Reaktionstiden går upp och anpassningsförmågan försämras. Det här fenomenet brukar kallas Tittade men såg inte, och är väl dokumenterat, men samtidigt svårt att fastställa i verkliga trafiksituationer. Något som gör forskningen komplicerad.
– Det är väldigt svårt att undersöka vilken påverkan som mobiltelefoner har, hur många olyckor som verkligen är mobiltelefonrelaterade, då det finns väldigt många olika detaljer som påverkar. Att föraren talade i telefon vid en olycka, behöver inte betyda att telefonen var den orsakande faktorn. Vi vet att mobiltelefoner kan påverka en förares uppmärksamhet, men inte exakt hur de påverkar, säger Katja Kircher.
– All form av distraherande aktivitet under körning kan vara en risk, fortsätter hon. Att titta bort från trafiken är aldrig en bra idé, men att tala i telefonen är inte heller ofarligt.

Handsfree – ett alternativ?
De flesta EU-länder tillåter endast så kallad handsfree under körning, som substitut till en traditionellt handhållen telefon. Det brukar ofta ses som ett säkrare alternativ, men Katja Kircher vill mena att det även finns faror med en sådan lagstiftning.
– Först och främst finns det inga studier som visar att det skulle vara bättre. Använder man handsfree måsta man i de flesta fall ändå slå numret, vilket påverkar koncentrationen lika mycket. Sedan finns det en risk att en sådan lag skulle förändra attityden hos föraren, att man då tror sig vara säkrare, och därför blir ouppmärksam av den anledningen istället, menar hon.
Studier från andra länder visar också att effekten av en lag håller i sig maximalt ett år, innan billister återgår till att använda mobiltelefoner på samma sätt som innan lagen trädde i kraft.

Forskning istället för förbud
Än så länge har inga länder i Europa infört ett totalförbud mot att använda mobiltelefoner under körning. Och om man ska tro någon som har forskat i ämnet, är det inte heller regleringar som är den rätta utvägen.
– Ett totalförbud mot telefoner under körning håller inte på någon front. Det skulle innebära att de positiva sidorna av den användningen också försvinner. Mobiltelefonen kan vara ett bra stöd i trafiken, men bara om den används på rätt sätt. Därför måste vi tänka på en högre nivå och försöka förändra beteende istället, säger Katja Kircher bestämt, innan hon slutligen avrundar sitt resonemang.
– Det behövs mer forskning i ämnet, men inte mer av den forskning som gjorts hittills. Istället för att undersöka hur förare uppför sig under ett telefonsamtal, bör man titta närmare på de resonemang och bedömningar som görs i trafiken. Vi vill göra det säkert på våra vägar, samtidigt som förare ges möjlighet att leva sina liv. Mobiltelefoner är en stor del av våra liv i dag, och därför behöver vi hitta ett system som funkar, där vi kan göra det vi vill och använda våra telefoner, utan att det ska behöva innebära en risk.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!