Arbetar för barns trygghet och för att förhindra olyckor

Ett omfattande säkerhetstänkande har vuxit fram i vårt samhälle och barnsäkerhet är en vanligt förekommande samhällsfråga. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har man i uppdrag att samordna arbetet för barns trygghet och motverka olycksfall.

Personlig säkerhet är en fråga om ansvarstagande. Alla kan se till sig själva, hur man själv väljer att förhålla sig till omgivningen, att vara uppmärksam om risker, följa anvisningar och allt vad det innebär. Men våra barns säkerhet, däremot, det är en annan fråga.
Många gånger kan det vara svårt för vuxna att föreställa sig vilka risker som finns. Ingen vet vad ett barn på upptäcktsfärd har i kikaren och det är i hemmet som de flesta olycksfallen sker. Ålder och utveckling är i allra högsta grad påverkande faktorer, då skaderisken är relaterad till motoriska färdigheter, samt kognitiva och språkliga förmågor. En rad biologiska funktioner som syn, hörsel, analys- och beslutsförmåga är avgörande för att en människa ska kunna tolka situationer. Men när ett barn fattar sina första stapplande beslut är det upp till föräldrarna att vara förutseende och upptäcka riskerna i tid.
– Barnsäkerhet i hemmet handlar i mångt och mycket om produkter och byggregler. I det första fallet är det Konsumentverket som ansvarar för barnsäkra produkter, och i det andra fallet Boverket, som överser bestämmelser för vad som gäller vid byggande och renovering, säger Daniel Carlsson, barnsäkerhetskoordinator på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nationell samordning
Ett av uppdragen som vilar på MSB är att samordna insatser som ska säkerställa barn och ungas förhållanden i samhället. Samordningen sker på nationell nivå i ett barnsäkerhetsråd, där totalt elva myndigheter ingår. Visionen är att barn och unga fritt och säkert ska kunna leva och utvecklas. Deltagarna sammanträder därför fyra gånger per år, för att diskutera och utvärdera prioriterade fokusområden. Syftet är att skapa en bredare helhetssyn och samtidigt bygga upp en gemensam kunskapsbas i ämnet.
För att även inkludera allmänheten har man upprättat hemsidan Din säkerhet, där man erbjuder information om hur olyckor i hemmet kan motverkas. En av handläggarna på MSB, som arbetar med barnsäkerhetsfrågor, är Linda Smedberg.
– Jag tror att föräldrar generellt sett är ganska bra på att ta till sig av råd när det gäller deras barn. De flesta är mottagliga och medvetna om vilka risker som finns. Men barn rör sig snabbare än man tror. Det gäller att hela tiden vara uppmärksam som förälder, säger Linda Smedberg.

”Vanligare än vad många tror”
Varje år söker cirka 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård efter olycksfall. Skador är den näst vanligaste dödsorsaken för barn över ett år, både bland flickor och bland pojkar. Över hälften av alla skador drabbar barn under sex år.
– Fallskador är väldigt vanligt, ofta från skötbord eller i trappor, men även skållskador och drunkningsolyckor är vanliga, säkert vanligare än vad många tror. Därför är det viktigt att vidta åtgärder, att exempelvis montera trappgrindar, men också vara noga med att inte lämna unga barn utan uppsikt, säger Linda Smedberg.
Den allmänna trenden i Sverige är annars att dödsfall på grund av olyckor är svagt nedåtgående bland barn och ungdomar. Undantaget är de allra minsta barnen, som är yngre än ett år, där antalet vårdade barn istället har ökat under det senaste decenniet.
Med i debatten – och på sociala medier
MSB gör vad de kan för att nå ut med sin information till så många som möjligt. Vid sidan av Din säkerhet ger man även ut tidningen Tjugofyra7, som bevakar utvecklingen inom myndighetens ansvarsområden, för att på så sätt stimulera till debatt i aktuella frågor. Den avslutande frågan är om det finns några punkter där informationen kan bli bättre?
– Förutsättningarna att kommunicera och informera har utvecklats mer och mer, och användningen av sociala medier har varit framgångsrik. Men såklart, så länge det fortfarande sker olyckor, måste man väl ha förhoppningen att allting fortfarande kan bli ännu bättre, menar Linda Smedberg.
Svaret är att ingenting att gott nog när det kommer till våra barn. Inte nog med att barnens välbefinnande säkrar vår framtid. Ett säkert barn innebär även trygga föräldrar i samtiden.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!